Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – Приемане на декларация за дължимия данък върху застрахователните премии /включително по електронен път/ – услуга № 1483.         

Данъчната декларация по чл.14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии /ЗДЗП/ се подава от данъчно задължените по закона лица – застрахователи и данъчни представители, определени по реда на чл.19 от Закона.

Грешките, установени до изтичането на срока за подаване, се коригират по реда на чл. 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, с подаване на нова декларация. Подадена след изтичането на срока декларация за промени се смята за неподадена и не поражда правни последици за целите на данъчното облагане.

Грешките, установени след изтичането на срока за подаване, се коригират в данъчната декларация за данъчния период, през който са установени.

 

Срок за подаване

Декларацията се подава за предходното календарно тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието.

Декларацията се подава от данъчно задължените лица, данъчните представители или от упълномощено от тях лице в териториалната дирекция на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Подаването по електронен път се осъществява с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“.

 

Резултат от подаването

  • Приета/отхвърлена данъчна декларация за предходното календарно тримесечие.
  • Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес.
  • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

 

Санкции

Данъчно задължено лице, което не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер, се наказва с глоба – за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица, в размер от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или на имуществената санкция е от 1000 до 4000 лева.

Корпоративни данъци

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!