Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА): Приемане на декларация за съответствие с нормативните изисквания и информация за софтуер за управление на продажбите в търговски обект,  подавани от производител/разпространител - № 2888
 

Кой подава информацията

Декларация за съответствие и информация за софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО),съгласно Наредба №Н-18/2006г., подавана от производител/разпространител“

Вижте повече: Деклариране от производители/разпространители на СУПТО

 

Каква информация се декларира

Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в Националната агенция за приходите обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС, а именно:

  • наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер;
  • че произвежданият/разпространяваният от него софтуер отговаря на изискванията, определени в Наредба №Н-18/2006 г.;
  • че произвежданият/разпространяваният от него софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в наредбата;
  • че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера с цел заобикаляне на изискванията, определени в наредбата, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.

 

Срок на подаване декларацията за съответствие

Производител/разпространител на софтуер за управление продажби в търговски обект декларира обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС, преди да започне неговото разпространение чрез подаване на декларация по образец, съгласно приложение №30 на Наредба №Н-18/2006 г.

 

Как се подава декларацията за съответствие

Декларацията се подава единствено по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс  /ДОПК/ чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП.

Заедно с декларацията, която е по образец /приложение №30 на Наредба №Н-18/2006 г. се подава и:

  1. Информация за софтуера, съгласно приложение № 31 на наредбата;
  2. Подробно ръководство за работа със софтуера в частта, свързана с функционалността за управление на продажбите (чл. 52в, ал. 2, т. 2 от наредбата)
  3. Описание на начина, по който са реализирани изискванията съгласно Приложение № 29, придружено с екранни снимки (чл. 52в, ал. 2, т. 2 от наредбата)
  4. За софтуери, които се инсталират в среда на клиента, се представят:

– пълно описание на обектите в базата данни (БД), свързани с управлението на продажбите, вкл. таблици и предназначението им, връзки между тях, описание на полетата в таблиците;

– изпълним файл и source-кодът, от който е генериран изпълнимият файл, за достъп и извличане на данни от БД в структуриран четим вид с възможност за избор – от всички или от част от таблиците, с които работи софтуерът, когато информацията, съдържаща се в експортираните от изпълнимия файл таблици, представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (ОВ, L119 от 4 май 2016 г.) или здравна информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето, при експорта тези данни не се извличат;

  1. За софтуери, които се предоставят като облачна услуга – „Софтуер като услуга“ (SaaS), се представят:

– описание на функционирането на услугата;

– технически канали за комуникация между облачната услуга и фискалните устройства; портове за комуникация;

– описание на инсталираните локални компоненти в среда на клиента;

– физическо местонахождение на базата данни; в случай че софтуерът работи с локална база данни, се предоставя и информацията съгласно т. 3 на чл.52в, ал.2 от наредбата;

  1. За софтуери по чл. 52а, ал. 2 от наредбата, които се предоставят като облачна услуга – „Софтуер като услуга“ (SaaS), се представят:

– описание на функционирането на услугата;

– описание на инсталираните локални компоненти в среда на клиента; физическо местонахождение на базата данни.

 

Фискални устройства и СУПТО,Фискални устройства, СУПТО, е-магазини

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!