Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – Декларация по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължими данъци( включително по електронен път) – №1869

Декларацията се  подава от;

  • предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ;
  • физически лица, придобили доход, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, освен в случаите когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина;
  • лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове  и доходи на чуждестранни лица (чл. 194 и 195  от ЗКПО).

 

Срок за подаване

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, а именно:

  • платците на доходи, които са задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, както и от лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и 195 от ЗКПО декларират дължимите авансови данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък и следователно не се подава декларация;
  • физическите лица когато те са задължени сами да определят и внасят данък за придобитите доходи декларират дължимия окончателни данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като дължимия окончателен данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие се декларира в срок до 31 януари на следващата година.

При заличаване/прекратяване на предприятието декларацията се подава в срока и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО –  в 30-дневен срок от датата на:

  • заличаване на данъчно задълженото лице прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност и обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването;
  • прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса и обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено прекратяването, до датата на прекратяването.В същия срок се внасят и данъците, дължими по декларацията.

 

Как и къде подаваме?

Декларацията може да се подаде лично или чрез упълномощено лице в офисите на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на класифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) издаден от НАП (с ПИК услугата е достъпна само за физически лица включително и като ЕТ, самоосигуряващи се лица и собственици на предприятие, организирано по занаятчийски начин.).

Предприятията – платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица подават декларацията само по електронен път.

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“, съответно за физическите лица до услугата „ Декларации, документи или данни, подавани от физически лица“

За да бъде достъпна услугата с ПИК следва да е подадено заявление със заявено ползване на  услугата „Подаване на декларации, документи или данни“.

 

Резултат от подаването

След подаване декларацията се извършва проверка за коректността на подавания документ, издава се входящ номер и документът се обработва в информационната система на НАП.  Приемането на  документа може да се откаже само, когато не е подписан, не се подава от надлежно упълномощено лице или не съдържа данните за идентификация по чл. 81, ал.1, т. 2 и 3 от ДОПК – името на лицето, единния граждански номер или личен номер на чужденец.

При подаване на декларацията по електронен път на подателя се изпраща автоматично съобщение с вх. №, а за резултата от обработката се издава уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията.  Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, секция „Декларации, документи и данни подавани от юридически/физически лица“⇒ „Декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ“⇒ „Справки“.

 

Санкция

На лице, което не подаде в срок на декларацията по чл.55 се налага  глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание(чл. 80, ал. 1 от ЗДДФЛ).

Лице, което не подаде декларация по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО или не я подаде в срок се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. (чл 261, ал. 1 ЗКПО).

 

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси.

 

 

Данък върху доходите на физическите лица,Доходи на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!