Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Можете да платите задълженията си към НАП директно – чрез виртуален ПОС терминал, достъпен в портала за електронни услуги на НАП, както с квалифициран електронен подпис или ПИК, така и със свободен достъп: 

 

Срок за получаване на услугата

При плащане с платежни карти: Bcard, VISA, Maestro и MasterCard, с карти Diners Club и Discover, както и с предплатени карти чрез виртуален ПОС терминал на НАП – сумата се счита за платена незабавно след получаване на авторизация от страна на банката, издател на платежното средство.

 

Как и къде се ползва услугата

Услугата е достъпна чрез портала за електронни услуги на НАП – със свободен достъп, с ПИК на НАП или с квалифициран електронен подпис.

 

Резултат

Платена сума за погасяване на задължения към НАП.

Санкция

При неплащане на дължимите суми в срок се дължи лихва за просрочие.

Вижте: Просрочени задължения

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата за картово плащане.

 

Плащане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!