Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Лихвен калкулатор за просрочени задължения към НАП

Ако не сте заплатили задълженията си в законоустановения срок, дължите лихва за просрочие, която можете да изчислите с помощта на Услугата – Лихвен калкулатор за просрочени задължения към НАП.

Лихва за просрочие се дължи от дата, следваща срока за доброволно плащане до датата, на която по сметка на НАП главницата по задължението е погасена.

 

 

Как и къде се ползва услугата?

Услугата е достъпна със свободен достъп чрез портала за електронни услуги на НАП.

 

Резултат

Изчислен размер на дължима лихва за просрочие на публични задължения, администрирани от НАП.

 

Срокове

С услугата можете да изчислите дължима лихва за периоди от 2000 г., включително, до последна дата на текущия месец.

 

Лихвата, изчислена чрез услугата е валидна към датата, посочена като крайна дата за олихвяване.

 

Санкции

Няма

 

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата

 

 

Плащане,Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!