Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/: Приемане на Справка за изплатени доходи на физически лица №1253 

Информация за изплатените доходи на физически лица, различни от тези по трудови правоотношения, както и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, се подава със справка по /чл. 73, ал 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Справката се предоставя във формат и по ред, одобрен със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП).

 

Как и къде се подава

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), чрез Портала за електронни услуги на НАП.

За да бъде услугата достъпна по електронен път  с КЕП следва да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Предоставяне на информация от платци на доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ“.
  • За да бъде достъпна услугата с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП следва да е заявено ползването на услуга „Подаване на декларации, документи или данни“.

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ може де се подава по електронен път с ПИК само от самоосигуряващи се лица.

 

Срок за подаване и срок за корекция

  • Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ е до 28 февруари на следващата година.
  • Срокът за коригиране на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ е до 30 септември на година, през която е предоставена информацията.
  • Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ при заличаване/прекратяване на предприятие съвпада със срока за подаване на данъчната декларация по реда на чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), а именно:
  1. Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за последния данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, се подава за период от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице.
  2. Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за последния данъчен период на място на стопанска дейност на чуждестранно лице се подава за период от 1 януари на годината, в която е прекратена дейността му, до датата на прекратяването в 30-дневен срок от прекратяване на дейността.
  3. Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за последния данъчен период на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено прекратяването, до датата на прекратяването и се подава в 30-дневен срок от датата на прекратяването.
  4. Когато датата на заличаването при ликвидацията или несъстоятелността или прекратяването на дейността на място на стопанска дейност, или прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди изтичането на срока за подаване на справката по член 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за предходната година и същата не е подадена, тя се подава в следните срокове: за данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице; за място на стопанска дейност на чуждестранно лице в 30-дневен срок от прекратяване на дейността и за неперсонифицирано дружество или осигурителна каса в 30-дневен срок от датата на прекратяването.

 

Резултат от подаването

Приета/отхвърлена справка чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени през годината доходи на физически лица и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

При наличие на грешни или отхвърлени данни, на лицето се предоставя 7-дневен срок от датата на съобщението с отхвърлените данни, да подаде нова справка с коректно попълнени данни /съгласно чл.102, ал.4 от ДОПК /.

 

Санкция 

Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДДФЛ, санкцията за непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, както и за посочване на неверни или непълни данни, е налагане на глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

Съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗДДФЛ, за нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.

Съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДДФЛ, при повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

 

Такси

При подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такса.

Данък върху доходите на физическите лица,Доходи на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!