Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Справка за задълженията за местни данъци и такси с възможност за извършване на плащане – № 2410

Услугата предоставя възможност за проверка на неплатените задължения за местни данъци и такси по данни от общинските администрации, както и за плащане на задълженията към някои общини. Общински администрации, към които може да се извърши плащане през услугата към настоящия момент са: Столична; Бургас; Варна; Велико Търново и Пловдив. Плащането се извършва чрез бутон „Плащане на задължения“ и избор на общината от падащо меню. Услугата не позволява избор на произволно задължение за плащане, а спазва правилото за плащане на най-старо възникнало задължение. След избор на задължения за плащане, услугата показва информация за плащането и предоставя възможност за плащане чрез ePay. При избор на бутона за плащане чрез ePay, информацията за избраното плащане се насочва към платформата за плащания на ePay.

Как и къде се ползва услугата

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги на НАП с ПИК на НАП или с квалифициран електронен подпис. 

Срок

Справката визуализира наличната към текуща дата информация за задължения за МДТ, актуална към последната дата, на която е предоставила данни съответната община.

За сроковете за извършване на плащане се обръщайте към ePay.

Резултат

Получена информация за неплатените задължения за МДТ.

Изпратена информация за плащането към платформата за плащания по интернет – ePay.

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.

При плащане чрез ePay – таксата се определя според неговата тарифа.

Санкция

При неплащане на дължимите суми за МДТ в срок се дължи лихва за просрочие.

Плащане,Местни данъци и такси

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!