Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания – № 646

За кого е услугата?

Услугата предоставя на физически и/или юридически лица справочна информация за неплатените задължения към НАП по видове, размер и срок за плащане, с възможност за плащането им по интернет – чрез виртуален ПОС терминал на НАП или чрез насочване на платежната информация към ePay, откъдето също можете да наредите плащането. Можете да платите както целия размер на задълженията, така и избрани от вас видове задължения или сума, по-малка от дължимата.

Как и къде ползваме услугата?

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги на НАП с ПИК на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП). 

 

Срок

Справката съдържа информация за неплатените задължения към момента на генерирането ѝ.

При плащане с платежни карти Bcard, VISA и MasterCard, с карти Diners Club и Discover, както и с предплатени карти и алтернативни носители на информация, чрез виртуален ПОС терминал на НАП, сумата се счита за платна незабавно след авторизация (потвърждаване) на плащането от издателя на Вашата платежна карта.

При избор за плащане чрез  ePay, същото ще се счита за извършено, когато сумата постъпи по банкова сметка на НАП. За сроковете за извършване на такова плащане се обръщайте към ePay.

 

Резултат

Платена сума за погасяване на задължения към НАП.

 

Санкция

При неплащане на дължимите суми в срок се дължи лихва за просрочие.

 

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата за картово плащане.

При плащане чрез ePay – таксата се определя според тарифата на ePay.

Плащане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!