Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услугата е  „Подаване на документи от задължените лица в рамките на  контролни производства". Тя е достъпна само с квалифициран електронен подпис в портала за електронни услуги на НАП. Услугата дава възможност на задължените лица да подават по електронен път документи в хода на проверки и ревизии, в които са страна. 

Кой ползва услугата

Услугата може да бъде използвана в хода на проверка или ревизия, от всички физически или представляващи юридическите лица, които имат пълен достъп до услугите на НАП, както и от всяко упълномощено лице, на което е разрешен достъп до услугата „Подаване на документи от задължените лица в рамките на  контролни производства".  

 
Как се използва услугата

Потребителят има възможност да избере конкретна проверка или ревизия, за която желае да подаде документи, от списък с всички текущи контролни производства на задълженото лице, което представлява. Потребителя може да създаде документ, който да подаде, както и да приложи други документи към него, или да прикачи електронни документи създадени извън системата.
Независимо от избрания подход за подаване на документи, системата позволява на потребителя да прикачи един или повече файлове към него.
Чрез услугата лицата, които са субект на контролни производства, могат да подадат както изискани от органите по приходи документи, така и да отправят молби за спиране на производството, за удължаване на срок за предоставяне на документи, възражения и жалби във връзка с издадени в хода на производството документи и актове.

Важно Услугата може да се използва от лицата, само при наличие на текуща проверка или ревизия и до изтичане на 14 дни от приключване на производството (дата на връчване на приключващ документ – ревизионен акт, акт за прихващане и възстановяване и др).


Резултат 

Подадени документи по електронен път в хода на проверки и ревизии. Електронната услуга изпраща съобщения до електронния адрес на потребителя за успешно или неуспешно подаване на документ. 

Такси

НАП не изисква такси при подаване на документи по електронен път в хода на извършвани проверки и ревизии. 

Комуникация с НАП по текущи производства (Контрол, Събиране на вземания, връчване на документи)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!