Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование 

Наименованието на услугата в Портала за електронни услуги на НАП е „Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл.118 ал.10 от ЗДДС“

 

Как и къде подаваме?

Информационна система „Контрол на горивата“ е централизирана уеб базирана система на Националната агенция за проходите. 
Тя се достъпва през браузър. Системата работи коректно с Internet Explorer 7 или по-нова версия и Firefox 3.0.26 или по-нова версия. 


За да подадете електронен документ за доставка (ЕДД) и електронен документ за получаване (ЕДП) в ИС „Контрол на горивата” трябва да сте законен представител или упълномощен представител на данъчно задължено лице по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС.
Подаването на документите можете да извършите след идентификация в портала на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) след регистрация за подаване на електронни документи в портала на НАП.
За тази цел трябва да подадете заявление, подписано с Вашия електронен подпис, с който занапред ще подавате ЕДД и ЕДП.
Достъпът за регистрация за подаване на електронни документи в портала на НАП става от линк „Електронни услуги на НАП“.
След като изберете линк „Електронни услуги на НАП“, екранът се презарежда и можете да избере подаване на услуги с електронен подпис, откъдето следва да се избере услуга Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл.118 ал.10 от ЗДДС“. 

 

Кой подава? 

Данните за доставката и движението на доставените/получените течни горива, както и за промяната в тях, се подават от доставчик/получател по доставката на течни горива. 

Електронен документ за получаване (ЕДП) се подава от: 

  • Нов собственик на горивото, когато горивото се разтоварва на място, различно от обект с електронна система с фискална памет (ЕСФП) след продажба;
  • Нов собственик на горивото, когато собствеността е прехвърлена след продажба, независимо че няма разтоварване – горивото продължава да се движи с транспортното средство;
  • Настоящият собственик на горивото, когато горивото се разтоварва на място, различно от обект с ЕСФП.

 

Електронен документ за доставка се подава при всяка промяна в обстоятелствата на доставката, описана в електронния акцизен данъчен документ (е-АДД) или Митническата декларация за внос (МДВ). Доставчикът на горивото подава данни за всяка настъпила промяна в собствеността на горивото и/или за промяна на местоназначението на горивото, и/или за промяна в превоза (превозвач и/или транспортно средство, и/или водач), както и за престоя на горивото за повече от 24 часа без разтоварване.

Електронен документ за доставка се подава и при извършени доставки от обект с регистрирана електронна система с фискална памет, който не е краен разпространител и използва средство за измерване на разход измервателна система или разходомер, регистриран по чл.2, ал.1, т.3 от Закона за административно регулиране на икономическите дейност, свързани с нефт  продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).

 

Резултат от подаването

Получени в НАП данни, подадени от доставчик/получател по доставка на течни горива, в изпълнение на изискванията на чл.118, ал.10 от ЗДДС.

 

Срок за подаване  

Електронен документ за доставка се подава в рамките на деня, в който е извършена продажбата или в деня на настъпване на промяна в обстоятелствата.

Доставчикът на горивото подава данни за всяка настъпила промяна в собствеността на горивото и/или за промяна на местоназначението на горивото, и/или за промяна в превоза (превозвач и/или транспортно средство, и/или водач), както и за престоя на горивото за повече от 24 часа без разтоварване.

 

Такси

НАП не изисква такси при подаването и приемането на данни от доставчици и получатели на течни горива /съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/.

Търговия с горива,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!