Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА): Подаване на данни от фискални устройства чрез дистанционна връзка към сървъра на НАП - № 1735

Дейността е регламентирана в чл. 118 от Закон за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Кой подава информация

Заявители на услугата са юридически лица, вписани в регистъра на НАП.

Каква информация се подава

Подават се данни за дневните финансови отчети от всички ФУ/ИАСУТД с изградена дистанционна връзка с НАП. 

Заявяване и получаване на услугата се прави изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите. За услугата може да бъде подадено електронно заявление през портала за електронни услуги на НАП.  

Потребителите могат да да правят предложения по предоставяне на услугата на infocenter@nra.bg.

Въпроси за техническата реализация на връзката между ФУ/ИАСУТД и сървъра на НАП се поставят на e-mail: FDMON@nra.bg

Как се подава информацията

Данните се подават чрез програмното приложение за дистанционна връзка, след успешна регистрация за ФУ/ИАСУТД в сървъра на НАП във формат и параметри, определени в приложение на Наредба № Н-18/2006 г.

Всички ФУ/ИАСУТД с изградена дистанционна връзка с НАП подават данни за дневните финансови отчети чрез програмното приложение за дистанционна връзка със сървъра на НАП. 

Срок

Услугата се предоставя ежедневно.

Резултат от подаването         

Приети в НАП данни за дневните финансови отчети от всички ФУ/ИАСУТД с изградена дистанционна връзка с НАП. Резултатът се предоставя автоматизирано, чрез програмното приложение за дистанционна връзка на фискалните устройства със сървър на НАП. 

Такси

Не се дължат такси 

 

 

 

 

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини,Закон за ДДС,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!