Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА): Подаване на данни за фискални устройства от сервизна фирма - № 1446.

Дейността е регламентирана в чл. 118 от ЗДДС и в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Кой подава информация

Сервизни фирми на фискални устройства.

Каква информация се подава

Всички сервизни фирми на фискални устройства ежемесечно подават данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизно обслужване, както и за получените уведомления при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелства за регистрация на ФУ. 

Данните се подават във формат и параметри, определени в приложение на Наредба № Н-18/2006 г.

Заявяване и получаване на услугата се прави изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите. За услугата може да бъде подадено електронно заявление през портала за електронни услуги на НАП.  

Потребителите могат да да правят предложения по предоставяне на услугата на infocenter@nra.bg.

Въпроси за техническата реализация на връзката между ФУ/ИАСУТД и сървъра на НАП се поставят на e-mail: FDMON@nra.bg

Как се подава информацията

Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис КЕП), през Портала за електронни услуги на НАП

За да бъде услугата достъпна по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до услугата “ Данни за ФУ от производител /вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г."

Срок за подаване

Данни се подават ежемесечно до 15-то число.

Резултат от подаването

Получени в НАП данни от сервизни фирми за фискални устройства. 
 

Такси

 Не се дължат такси 


 

 

 

 

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини,Закон за ДДС,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!