Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование 


Наименованието на услугата в Портала за електронни услуги е: „Приемане на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди

 

Кой използва услугата?

Данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди подават лицата, които получават горива в обект, който не е краен разпространител с регистрирана Електронна система с фискална памет /ЕСФП/. 

Вижте чл. 118, ал. 8 от Закона за ДДС  и Наредба Н-18/2006

 

Как и къде подаваме? 

Данни за наличните съдове/съобръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди,  се подават по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП). От списъка с електронни услуги, достъпни с КЕП, следва да се изберере услугата „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС“  

За достъп до електронната услуга е необходимо да имате квалифициран електронен подпис (КЕП) и да подадете заявление за използването й през портала за електронни услуги на НАП. 
В случай, че данните ще се подават от упълномощено лице, е необходимо да се подаде „Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на упълномощено лице“, след което задълженото или  упълномощено от него лице следва да представи „Уведомление за упълномощаване“ на хартия в офис на НАП.
 

 

Срок за подаване  


При първоначално вписване и при наличие на промяна в обстоятелствата (смяна на местонахождението на съда/съоръжението, промяна на предназначението на горивото и др), подаване на нов съд/съоръжение, отписване на съд/съоръжение“ е 7 дни от настъпването й.

 

Резултат от подаването

Данъчно задължено лице е регистрирало съдовете/съораженията за съхранение и използване на получените горива, в изпълнение на изискванията на чл. 118 ал. 8 от ЗДДС и чл. 59в от Наредба Н-18/2006

 

Такси

НАП не изисква такси при подаването и приемането на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди. /Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/
 

Търговия с горива

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!