Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – Приемане на годишна данъчна декларация по чл. 92, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по електронен път /включително и бар код/ – услуга № 1929

 

Кой подава декларация?

Годишна данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък се подава от:

 • местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
 • местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО.
 • чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност
 • приравнените на юридически лица неперсонифицираните дружества и осигурителните каси

Годишна данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО не подават:

 • данъчно задължените лица /ДЗЛ/, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството /§ 1, т. 30 от ДР/, освен ако за периода възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, или данъчно задълженото лице желае да декларира други данни и обстоятелства;
 • данъчно задължени лица, когато подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност – лица, извършващи таксиметров превоз на пътници, бюджетните предприятия, организаторите на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби.

Тези лица подават годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО само за дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък.

– инвестиционни фондове, дружества със специална инвестиционна цел, Български червен кръст и организаторите на хазартни игри, за които се дължи държавна такса по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта, освен когато са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и/или за данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал и дължат такива данъци за съответната година.

С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката. Годишен отчет за дейността не подават ДЗЛ, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

 

Как и къде подаваме?

Декларацията се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“.

 

Срок за подаване

Годишната данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 от ЗКПО се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата година.

Данъчната декларация за последния данъчен период, определен по чл. 161 от ЗКПО, при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице.


Когато датата на заличаването при ликвидацията или несъстоятелността или прекратяването на дейността на място на стопанска дейност, или прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди 30 юни и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване, съответно  датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, когато посоченият 30-дневен срок изтича преди 30 юни, в т.ч. и в случаите, когато този срок изтича преди 1 март.
 

 

Резултат от подаването

 • Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
 • Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
 • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК, в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

 

Санкции

Данъчно задължено лице, което:

 • не подаде декларация по този закон;
 • не подаде декларация в срок;
 • не посочи данни или впише неверни данни, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък

се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лева.

Данъчно задължено лице, което не подаде приложение към годишната данъчна декларация или посочи неверни данни или обстоятелства в него, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 200 до 2000 лева.

 

Такси

НАП не събира такси за приемането и обработването на декларации /чл.3, ал.3 от ЗНАП/

Корпоративни данъци,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!