Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование


Наименованието на услугата е „Подаване на информация за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец“ /чл. 26, ал. 2а от Наредба № Н–18/

 

Кой използва услугата?

Всяко лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход е длъжно да изпраща данни за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец /съгласно чл.26, ал. 2а на Наредба № Н–18/.

Как и къде подаваме? 

Информацията се подава само чрез електронната услуга: „Подаване на информация за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец“, която е достъпна в портала за електронни услуги на приходната агенция - : https://inetdec.nra.bg/ в група „Предоставяне на информация по чл. 26, ал. 2а от Наредба № Н–18 за покупната цена на горивата“.

Информацията се подава обобщено по:

  • административни области, на територията на които са разположени обектите;
  • вид гориво, съгласно комбинираната номенклатура;
  • вида на обектите - за крайно разпространение или за зареждане на автоцистерни.

 

Срок

Срок на подаване на данните: до 20-о число на следващия месец.

В Наредба № Н-18/2006 г. няма указано задължение за подаване на информация след изтичане на срока за подаване, както и за извършване на корекции. За това, след изтичане срока за подаване на информацията, функционалността за подаване/коригиране  в електронната услуга на НАП е неактивна, но е достъпна функционалността за извеждане на справки от задължените лица за подадени файлове.

В рамките на периода на подаване задължените лица могат да подават многократно данни, като всяка новоподадена информация заменя предходно подадената. За окончателни се считат последно подадените данни в рамките на периода (срока) на подаване.

 

Резултат от подаването

Получени в НАП данни за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец в изпълнение на изискванията на  чл.26, ал. 2а на Наредба № Н–18/2006. Потвърждение за получаване на съобщението от Национална агенция за приходите със статус: „Верификацията премина успешно“. Подадената от Вас  информация може да видите и при достъпване на вече подаден документ в електронната услуга.

 

Санкция

Предвидената административна санкция за неподаване на данни за покупната цена на горивата е глоба в размер от 500 до 2000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци, а при повторно нарушение от 1000 до 4000 лв.

 

Такси

НАП не събира такси, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/

Търговия с горива,Закон за ДДС,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!