Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование


Наименованието на услугата в портала за електронни услуги на НАП е „Подаване на стандартизиран одиторски файл от лице по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г.“ 


Кой подава информация?


Стандартизиран одиторски файл подават лицата, които:


Каква информация се подава?

Всеки месец към НАП се подава стандартизиран одиторски файл, съгласно приложение №38 от Наредба №Н-18/2006 г., съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през предходния календарен месец.
Файлът следва да съдържа уникалния номер на електронния магазин, както и логически и аритметично коректна информация, верността на която се проверява при подаване на одиторския файл през електронната услуга. 

 

Как се подава?

Стандартизираният одиторски файл се подава само и единствено чрез електронната услуга с наименование „Стандартизиран одиторски файл от лице по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г.“, която е достъпна с квалифицираан електронен подпис (КЕП) в портала за електронни услуги на НАП. 


Срок за подаване

Информацията се подава ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Вижте повече информация в Алтернативен режим за регистриране на продажбите при неприсъствени плащания.

Вижте още XSD схема и примерен XML файл за подаване на стандартизиран одиторски файл

 

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!