Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услугата е УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с подаването на отчети по държави от многонационална група предприятия (МГП).

Правна рамка

Чл. 143ш от ДОПК предвижда подаването на специално уведомление от страна на всяко съставно предприятие на МГП, което гарантира ефективното изпълнение на задължения им и правилното функциониране на режима за автоматичен обмен на отчети по държави. Всяко едно от съставните предприятия на МГП, което е местно лице за данъчни цели на Република България, следва да уведоми изпълнителния директор на НАП дали е крайно предприятие майка, заместващо предприятие майка или съставно предприятие по чл. 143ц, ал. 1.

 

Кой ползва услугата? 

Уведомление по чл. 143ш от ДОПК се подава от всяко съставно предприятие на многонационална група предприятия (МГП), което е местно лице за данъчни цели на България, когато сумата на приходите на МГП съгласно консолидирания ѝ финансов отчет надвишава 1 466 872 500 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година.

Срок за подаване на информация

Уведомлението по чл. 143ш от ДОПК се подава в срок до последния ден на отчетната данъчна година на МГП, като:
•    отчетна данъчна година на МГП е данъчната година, за която финансовите и оперативните резултати са отразени в отчета по държави (§1, т. 42 от ДР на ДОПК);
•    данъчна година е период, за който крайното предприятие майка на МГП изготвя своите финансови отчети (§1, т. 41 от ДР на ДОПК). 
Отчетната данъчна година на МГП може да не съвпада с календарната година, тъй като се определя от периода за изготвяне на финансовите отчетни на крайното предприятие майка. В зависимост от юрисдикцията, на която крайното предприятие майка е местно лице за данъчни цели, е възможно отчетната данъчна година да обхваща период, който започва и завършва в две различни календарни години (например от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. или от 6 април 2016 г. до 5 април 2017 г.).

Ред за предоставяне на информация

Уведомление по чл. 143ш от ДОПК се подава по електронен път в Портала за електронни услуги на НАП чрез електронната  услуга “Уведомление по чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с подаването на отчети по държави от многонационална група предприятия (МГП)“ в категория  “Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“.

Санкции

Съставно предприятие, което не изпълни задължението си за уведомяване по чл. 143ш, се наказва с имуществена санкция в размер от 50 000 до 150 000 лв., а при повторно нарушение - от 100 000 до 200 000 лв.


 

Международен обмен на данъчна информация

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!