Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/: Приемане на VIES декларация по електронен път - №629

 

Срок за подаване

Крайният срок за подаване на VIES-декларация е 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.

 

Как и къде подаваме

VIES-декларацията се подава пред НАП по електронен път освен в предвидените от ЗДДС изключителни случаи. В общия случай декларацията се подава чрез портала на НАП за услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП). За да използва услугата, заявителят или упълномощено от него лице трябва предварително да заяви използването ѝ по общия ред за заявяване използване на услуги с КЕП, предоставяни от НАП.

 

Резултат от подаването

Успешното подаване на VIES-декларацията се потвърждава от НАП с издаване на протокол за приемането ѝ.

 

Санкция

Пропускът за неподаване или неподаване в предвидените срокове на VIES-декларация е основание за налагане на глоба за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и еднолични търговци в размер от 500 до 10000 лева.

Освен предвидената административна санкция неподаването или подаването на VIES-декларация с пропуски може да доведе до неприлагане на нулева ставка на данъка за извършена вътреобщностна доставка или на режим складиране на стоки до поискване.

ДДС при сделки в ЕС,Деклариране ДДС и Интрастат,Задължения в ЕС и трети страни

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!