СЪДЪРЖАНИЕ

Персонален идентификационен код (ПИК) се издава във всички офиси на НАП след подаване на заявление.

Заявлението може да се подаде по имейл: [email protected], по телефона:0700 18 700, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), подържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

Получаването на ПИК става само в офис на НАП - лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице. 

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП Контакти, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

За потребителите, които ще поискат по имейл издаването на ПИК, е важно да отбележат в заявлението си до [email protected]:

 1. трите си имена по документ за самоличност;
 2. ЕГН;
 3. постоянния си адрес;
 4. телефонен номер;
 5. актуален имейл, на който ще получат потвърждение за активиране; 
 6. офис на НАП, от който предпочитате да получите своя ПИК. 

Важно за активацията на ПИК! Първоначален достъп до услугите, предоставяни с ПИК е възможен след въвеждане и потвърждение на активен имейл  адрес. След като за първи път въведете своя ЕГН и ПИК за вход в Портала за е-услуги, на Вашия екрана се визуализира съобщение за активация на е-услугите. Имате възможност да посочили имейл адрес за кореспонденция в случай, че не сте попълнили такъв в заявлението за получаване на персонален код. Автоматичното съобщение, което ще получите на посочената електронна поща съдържа линк за активация на персоналния код. След като потвърдите активацията, Вие получавате достъп до електронните услуги на НАП с ПИК. 

Притежателите на  ПИК могат сами чрез профила си в потребителския интерфейс да променят своя  e-mail и телефон, както и да се отказват от вече заявени услуги и да променят съществуващ ПИК.

Чрез този код клиентите на администрацията могат :

1. да проверят:

 • какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
 • информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;
 • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
 • декларираните от тях пред НАП трудови договори в качеството им на работодател;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 за осигурените от него лица;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с подадените от него декларации обр.6;
 • непогасените си задължения към НАП;
 • извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили
 • всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени. 

2. да подават искане за издаване на документ

3. да подадат:

 • Годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ);
 • Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“;
 • Декларация образец  № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;
 • Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица;
 • Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци;
 • Осигурителни декларации образец 5 и 7;
 • Декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани;
 • Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски
 • Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

4. да получават по телефона справка за дължими данъци и осигуровки и разяснения по повод декларирани от тях и за тях данни пред НАП

Услугата е достъпна на телефонния номер на Информационния център на НАП – 0700 18 700 и е предназначена за ползване от физически и юридически лица. Всички клиенти на приходната администрация, които притежават ПИК, могат да я използват, като единственото условие е те да се идентифицират чрез своя ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ и последните четири цифри на персоналния си код. След идентификация клиентите могат да получат данни от данъчно-осигурителната си сметка, водена от НАП, в това число задължения по сметка, направени вноски по съответната сметка и покрити с тях задължения. Могат да получат и информация за:

 • регистрираните трудови договори и други данни от подадените Уведомления по чл. 62 от КТ;
 • за осигурено лице по декларации обр. № 1, 3 и 5;
 • за избор на осигуряване и трудова дейност на самоосигуряващите се лица;
 • доходи на физически лица по данни от декларация по чл.50 от ЗДДФЛ;
 • данни от декларации по чл. 92 от ЗКПО;
 • декларирани задължения с декларация обр. № 6;
 • информация свързана с формирането на здравноосигурителен статус, вкл. подадени декларации обр. № 7
 • други съобразно подадени към НАП декларации и заявления.

5. да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини

Притежателите на  ПИК могат сами чрез профила си в потребителския интерфейс да променят своя  e-mail и телефон, както и да се отказват от вече заявени услуги и да променят съществуващ ПИК.

Пълен списък на електронните услуги с ПИК и правилата за ползването му

Заповеди за изменение и допълнение на списъка на електронните услуги с ПИК и правилата за ползване

Помощ при ползването на е-услуги с ПИК?

 • Тел.: 0700 18 700  - за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната.
 • Чрез имейл – задавайте въпросите си на [email protected].
 • За е-кореспонденция (подписана с електронен подпис) – [email protected]
Достъп до електронни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!