Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Персонален идентификационен код (ПИК) се издава във всички офиси на НАП след подаване на заявление.

Заявлението може да се подаде по имейл: infocenter@nra.bg, по телефона:0700 18 700, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), подържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

Получаването на ПИК става само в офис на НАП - лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице. 

В заявлението за издаване на ПИК е необходимо потребителят да посочи своите данни, задължително електронен адрес за кореспонденция, както и предпочитан от него офис на НАП Контакти, в който ще получи издадения ПИК. От съображения за сигурност, кодът се дава само лично на клиента или на упълномощено от него лице в запечатан плик, защото всички действия извършени с ПИК, включително подаване на декларации и документи, се считат за саморъчно подписани.

За потребителите, които ще поискат по имейл издаването на ПИК, е важно да отбележат в заявлението си до infocenter@nra.bg:

 1. трите си имена по документ за самоличност;
 2. ЕГН;
 3. постоянния си адрес;
 4. телефонен номер;
 5. актуален имейл, на който ще получат потвърждение за активиране; 
 6. офис на НАП, от който предпочитате да получите своя ПИК. 

Важно за активацията на ПИК! Първоначален достъп до услугите, предоставяни с ПИК е възможен след въвеждане и потвърждение на активен имейл  адрес. След като за първи път въведете своя ЕГН и ПИК за вход в Портала за е-услуги, на Вашия екрана се визуализира съобщение за активация на е-услугите.  Автоматичното съобщение, което ще получите на посочената в заявлението Ви електронна поща, съдържа линк за активация на персоналния код. След като потвърдите активацията, Вие получавате достъп до електронните услуги на НАП с ПИК. 

Притежателите на  ПИК могат сами чрез профила си в потребителския интерфейс да променят своя  e-mail и телефон, както и да се отказват от вече заявени услуги и да променят съществуващ ПИК.

Чрез този код клиентите на администрацията могат :

1. да проверят:

 • какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
 • информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;
 • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
 • декларираните от тях пред НАП трудови договори в качеството им на работодател;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 за осигурените от него лица;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с подадените от него декларации обр.6;
 • непогасените си задължения към НАП;
 • извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили
 • всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени. 

2. да подават искане за издаване на документ

3. да подадат:

 • Годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ);
 • Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“;
 • Декларация образец  № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;
 • Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица;
 • Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци;
 • Осигурителни декларации образец 5 и 7;
 • Декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани;
 • Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски
 • Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

4. да получават по телефона справка за дължими данъци и осигуровки и разяснения по повод декларирани от тях и за тях данни пред НАП

Услугата е достъпна на телефонния номер на Информационния център на НАП – 0700 18 700 и е предназначена за ползване от физически и юридически лица. Всички клиенти на приходната администрация, които притежават ПИК, могат да я използват, като единственото условие е те да се идентифицират чрез своя ЕГН или ЕИК по БУЛСТАТ и последните четири цифри на персоналния си код. След идентификация клиентите могат да получат данни от данъчно-осигурителната си сметка, водена от НАП, в това число задължения по сметка, направени вноски по съответната сметка и покрити с тях задължения. Могат да получат и информация за:

 • регистрираните трудови договори и други данни от подадените Уведомления по чл. 62 от КТ;
 • за осигурено лице по декларации обр. № 1, 3 и 5;
 • за избор на осигуряване и трудова дейност на самоосигуряващите се лица;
 • доходи на физически лица по данни от декларация по чл.50 от ЗДДФЛ;
 • данни от декларации по чл. 92 от ЗКПО;
 • декларирани задължения с декларация обр. № 6;
 • информация свързана с формирането на здравноосигурителен статус, вкл. подадени декларации обр. № 7
 • други съобразно подадени към НАП декларации и заявления.

5. да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини

Притежателите на  ПИК могат сами чрез профила си в потребителския интерфейс да променят своя  e-mail и телефон, както и да се отказват от вече заявени услуги и да променят съществуващ ПИК.

Пълен списък на електронните услуги с ПИК и правилата за ползването му

Заповеди за изменение и допълнение на списъка на електронните услуги с ПИК и правилата за ползване

Помощ при ползването на е-услуги с ПИК?

 • Тел.: 0700 18 700  - за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната.
 • Чрез имейл – задавайте въпросите си на infocenter@nra.bg.
 • За е-кореспонденция (подписана с електронен подпис) – nap@nra.bg
Достъп до електронни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!