Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – „Регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност“ – №1273

Искане за прилагане на режим за касова отчетност по ЗДДС могат да подават, регистрираните по чл. 96, 97 и чл. 100, ал. 1 лица от закона лица, когато отговарят едновременно на следните условия:

  1. имат облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец; облагаемият оборот се определя по реда на чл. 96;
  2. нямат влязъл в сила ревизионен акт по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или за отговорност по реда на чл. 177;
  3. нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения са предоставили обезпечение или им е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване.

Срок за подаване

Няма срок. По инициатива на посочения кръг лица.

Как се подава

Искане за прилагане на режим за касова отчетност може да се подаде по следните начини:

–      по електронен път, чрез електронната услуга /връзка към електронната услуга/ на НАП, която е достъпна с квалифициран електронен подпис/КЕП/ чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата  Искане за прилагане на режим на касова отчетност по ЗДДС „.

–      В компетентната ТД/Офис на НАП на лицето.

 Резултат от подаването

  • Прието/отхвърлено искане.
  • Искането, като електронен документ, се счита за подадено, ако е подписано с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес.

При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК,  в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде ново, отговарящо на изискванията заявление.

В седем дневен срок от подаване на искането се извършва проверка относно наличието на основания за прилагане на режима.

След проверката се издаване на Акт за потвърждаване на режима и разрешение за ползване на режима или мотивиран отказ.

В случаите на издаване на акт се извършва вписване в публичния регистър.

Дължими такси

НАП не изисква такси Искане за прилагане на режим за касова отчетност по /Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/

Санкции

Няма предвидена санкция.

 

ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС,Деклариране ДДС и Интрастат,ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!