Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование  

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрирана информационна система на държавната администрация  - Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск при предварително деклариране на стоки -  №3185 

 

Как се ползва услугата? 


Услугата е достъпна само по електронен път, с квалифициран електронен подпис (КЕП), в Портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите (НАП).

 

За кого е предназначена?


Услугата се предоставя на физически и юридически лица - получатели или купувачи/придобиващи в тристранна операция или крайни получатели във верига последователни доставки на стоки, при превоз на стока с висок фискален риск (СВФР), който:

  • започва от територията на друга държава - членка на Европейския съюз и завършва на територията на страната,
  • започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава-членка на Европейския съюз

Лицата следва да са подали заявление за ползване на електронните услуги на НАП или Заявление за ползване на електронните услуги на НАП като упълномощени лица, в което е избрана за ползване групата услуги „Фискален контрол“.
Декларират се само данни за превоза на стоки, включени в списъка на стоки с висок фискален риск (СВФР), превозвани в транспортни средства с товароносимост над 3,5 т., освен изрично посочените изключения.
 

Кога се заявява?

За превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на друга държава-членка на Европейския съюз и завършва на територията на страната, данните за превоза се декларират предварително, до влизане на транспортното средство на територията на страната.
За превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава-членка на Европейския съюз, данните за превоза се декларират предварително, преди започване на натоварването на транспортното средство.

 

Какви възможности дава услугата?


Услугата позволява:

  • попълване и подаване на данни за превоз на СВФР;
  • генериране и изпращане на уникален номер на превоз (УНП);
  • корекция на подадени данни;
  • потвърждаване на получаването/изпращането на СВФР;
  • подаване на уведомление за анулиране на уникален номер на превоза (УНП);
  • преглед и търсене на подадени данни за превоз на рискови стоки и издадени УНП.

След въвеждане на данните, проверка и подписване с КЕП, автоматично се генерира входящ номер и УНП.
УНП на всеки отделен превоз се съобщава от водача на транспортното средство на органите по приходите при проверка на фискален пункт.
Предварителното деклариране не освобождава от задължението за съставяне на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката на стоката.
Предварително декларирани данни за превоз на СВФР може да бъдат коригирани само за валиден УНП, чрез подаване на коригираща информация по електронен път.
При извънредни обстоятелства, когато електронната услуга, предоставена от НАП, не работи, се преминава към деклариране на съответните данни по ред, начин и формат, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП.

 

Резултат от декларирането на данните

В резултат от предварителното деклариране на превози на стоки с висок фискален риск, на лицата се предоставя генериран уникален УНП. 
Уникалният номер за превоза е валиден 14 дни от предоставянето му.
При подадено уведомление за неосъществен превоз УНП се анулира.
 

Такси

НАП не събира такси, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП.
 

 

Комуникация с НАП по текущи производства (Контрол, Събиране на вземания, връчване на документи)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!