Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Предварително попълнена годишна декларация за облагане на доходите на физически лица – (чл.50 ЗДДФЛ)

 

Как се използва услугата?

Услугата е достъпна в Портала за електронни услуги на НАП, с персонален идентификационен код (ПИК), рубрика „Подоходни данъци“ издаден безплатно от НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП) само, когато лицето има потвърден пълен достъп до услугата „Приемане на Годишна данъчна декларация по чл. 50 Закон за данъците върху доходите на физическите лица".

При влизане в електронната услуга за „Попълване и подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ“, пред вас ще се покаже съобщение, предоставящо информация за наличните в НАП данни и по кои приложения от декларацията те ще бъдат предварително попълнени.

НАП предоставя следните предварително попълнени данни:

 • подадени от работодател/и за доходи от трудови правоотношения (Приложение №1), както и за ползваните данъчни облекчение при основния работодател към края на годината (Приложение №10).
 • подадени от предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи, за доходи от друга стопанска дейност (Приложение №3); от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (Приложение №4); прехвърляне на права или имущество (Приложение №5) и от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (Приложение №6).
 • от Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездно изплатени облагаеми доходи , които не са обложени с окончателен данък.
 • от платците на доходи, за изплатени от тях необлагаеми доходи и/или доходи облагаеми с окончателен данък по чл. 38 от ЗДДФЛ, включително от Държавен фонд „Земеделие“ за изплатени от тях суми, които са освободени от облагане или са обложени с окончателен данък.
 • информация от данъчно-осигурителната сметка на физическите лица за внесения от тях през годината авансов данък, ако има такъв, направените авансови вноски от лицата извършващи дейност като ЕТ, както и  данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ от подадената декларация образец № 8.
 • за осигурителния доход в колона 3 в Таблица 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за предходната година, попълвана от самоосигуряващите се лица;
 • данни от пощенски оператори за получени суми от наложен платеж;
 • данни за извършено прехвърляне на превозно средство, което е притежавано по-малко от 12 месеца.

 

Важно е, преди да се потвърдят предварително попълнените данни, да бъдат прегледани, допълнени или коригирани, ако това е необходимо. 

В случай, че автоматично заредените данни в годишната данъчна декларация съвпадат с реално придобитите от вас през годината доходи и не е необходимо да се правят корекции или да се добавят нови данни, декларацията може да бъде само прегледана, потвърдена и подписана.
 
Това е възможно когато през годината сте придобили доходи, за които в НАП е налице информация, подадена от платците/работодателите и тя е коректна - например: физическо лице е получило доходи от трудови правоотношения и граждански договор, платец на който е предприятие и дружествата подават информация за тези данни в НАП.
 
В някои случаи обаче в автоматично попълнената годишна данъчна декларация няма да са налице всички данни за придобитите доходи, поради което следва допълнително да ги добавите.

Нужно е да въведете допълнително данните, ако през годината сте е придобили: 

 • доходи от друга стопанска дейност от друго физическо лице; 
 • доходи от източник в чужбина;
 • притежавате имущество в чужбина;
 • получили сте заем, подлежащ на деклариране и др.

Предвид това, преди да потвърдите и подадете декларацията, можете да:  

 • правите корекции в автоматично попълнената декларация; 
 • премахвате предварително попълнени данни; 
 • добавяте нови данни и приложения. 


Например: физическите лица, придобили доходи от упражняване на свободна професия или дейност като земеделски стопани към  автоматично попълнената сума трябва да добавят и сумата на доходите, които са придобилии от други физически лица.
 
Отговорността за коректно декларираните данни в годишната данъчна декларация е на физическите лица, придобили доходите. 
 

Особености при попълване

След като годишната данъчна декларация е достъпна, през електронната услуга на НАП излиза съобщение дали са налице данни за придобити доходи.
 
Когато в НАП не са налице данни от работодатели и/или платци на доходи, които да бъдат автоматично заредени в декларацията, физическите лица преминават към самостоятелно попълване на декларацията. 
 
В случай, че в НАП са налице такива данни излиза съобщение, което информира, че получените към момента данни в НАП, могат да бъдат предварително въведени в съответните приложения, според вида на доходите.
 
Когато желаете данните ви да бъдат заредени в декларацията, трябва да направите потвърждение, при което приложенията, в които се попълват автоматично данните, стават активни за попълване и се оцветяват в жълт цвят.
 
При отваряне на приложенията, за които е налице информация, съответните данни се зареждат автоматично в помощна таблица. Помощната таблица на всяко приложение съдържа основната част от информацията, която следва да бъде посочена в съответното приложение.
 
Важно е да направите избор кои от така заредените данни в помощната таблица да:

 • потвърдите, 
 • отхвърлите или
 • коригирате;  
 • допълните нови данни.

Когато потвърдите данните от помощната таблица те се зареждат на съответните редове в конкретното приложение.
 
В случай че сте придобили доходи, които не се визуализират в помощните таблици в приложенията, е необходимо вие да ги добавите.

При всеки следващ достъп до услугата за автоматично попълване на данните, за запазена, но все още не подадена декларация (декларация в режим на редакция), в помощната таблица ще се зареждат актуалните към този момент данни, които подлежат на автоматично попълване, т.е. възможно е данните вече да са били коригирани от платците на доходите/работодателите.
 
Ако сте направили корекция или сте добавили нови данни и желаете отново да се визуализират данните в помощната таблица, е необходимо да изберете бутон „Зареди актуални данни, подадени към НАП“, като направените корекции и допълнения в помощната таблица няма да са налични при следващ достъп.
 
Когато в първоначално запазената от вас декларация сте направили корекции в предоставените от НАП данни или сте добавили нови, те са записани само в съответното приложение и няма да бъдат отразени в актуалните данни, които излизат в помощната таблица и в такъв случай трябва отново да направи корекция или да добавите данни. 
 
Каква информация от данъчно-осигурителната сметка на физическите лица ще бъде предоставена при автоматичното зареждане на годишната данъчна декларация?

Когато през годината сами сте внасяли и декларирали с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ авансов данък за доходи от друга стопанска дейност и от наем, при попълването на Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа в съобщение автоматично ще ви се зареди размерът на внесения авансов данък от вас данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ, който се попълва на ред 8 в Част ІV. Информация ще се появи и за направена от вас лична вноска за осигурителен стаж при пенсиониране по подадена декларация образец № 8 във връзка с ползване на данъчно облекчение по чл. 20 от ЗДДФЛ. Тези данни се зареждат в образец 2010, Част ІІІ, ред 1.
 
Какво трябва да се има предвид, когато през годината сте имали доходи по трудови правоотношения при повече от един работодател?

Когато през годината сте имали доходи по трудови правоотношения при повече от един работодател - е много важно дали работодателят по основното трудово правоотношение е включил и доходите от друг работодател при годишното определяне на данъка, тъй като в този случай информация в НАП ще е налична от всички ваши работодатели. В такъв случай за да бъдат заредени коректно данните в Приложение № 1, когато в помощната таблица има повече от един ред с данни от един и същ работодател за един и същ код на дохода, следва да направите избор и да потвърдите само единия от редовете. По този начин ще избегнете повторно посочване на едни и същи данни, посочени от двама работодатели.
 
Когато сте ползвали данъчни облекчения при работодателя:

 • когато при работодателя по основното трудово правоотношение сте ползвали данъчни облекчения в пълен размер, същите се зареждат в първата таблица в Приложение № 10, без да се попълва съответната част, отговаряща на конкретното облекчение; 
 • когато през годината сте ползвали данъчни облекчения при работодател, но само частично, а не в пълен размер, тези суми няма да бъдат заредени автоматично в Приложение № 10, а вие трябва самостоятелно да ги попълните в съответните части според вида на конкретното облекчение.

Какви данни от Държавен фонд „Земеделие“ ще се визуализират и в кое приложение следва да бъдат попълнени? 


За получени суми по схеми/мерки/програми от ДФ „Земеделие“, които не са обложени с окончателен данък, преди данните да се заредят автоматично, ще се изисква да отбележите допълнителни обстоятелства, които имат отношение към определяне на приложението, в което следва декларирате придобитите доходи, според тяхното данъчно третиране.
 
При избор, че получените суми са свързани с извършвана от вас стопанска дейност като ЕТ и/или като физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ, но на основание чл. 29а от ЗДДФЛ е избрало да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ данните ще бъдат попълнени в помощната таблица на Приложение № 2.
При потвърждаване на данните, следва да се декларира, че получените суми са включени в общия размер на приходите по отчета за приходите и разходите /отчета за доходите за съответната година, посочени на ред 1 в Част ІІІ, след което потвърдената сума се зарежда автоматично в т. 1 и т. 1.2. на Част ІІІ в Приложение № 2. Към автоматично заредената сума в т. 1 на Част ІІІ следва да се добавят и останалите приходи от дейността.
 
При избор, че получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон и се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, данните се зареждат в Приложение № 3. Получените доходи от продажба на селскостопанска продукция, е необходимо да бъдат добавени в Приложението.
 
При избор, че получените суми не са свързани с извършвана стопанска дейност, данните се зареждат в Приложение № 6.

Какви данни от пощенски оператори за получени суми от наложен платеж ще се визуализират и в кое приложение следва да бъдат попълнени? 

За получени суми от наложен платеж във връзка с изпращани куриерски пратки, преди данните да се заредят автоматично, ще се изисква да се отбележат допълнителни обстоятелства, които имат отношение към определяне на приложението, в което следва да бъдат декларирани доходите, според тяхното данъчно третиране.
Получените суми от наложен платеж във връзка с изпращани куриерски пратки, които са необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ, не сте задължени да декларирате в годишната си данъчна декларация и не е необходимо да правите избор за включването им в приложенията, но при желание тези суми могат да бъдат декларирани в Приложение №13. В тази връзка, следва да се направи избор и на това приложение в Част ІІІ от декларацията.

Вижте повече информация за облагането на доходите от извършване на търговска дейност в Интернет 

При избор, че получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като ЕТ и/или като физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ, данни ще бъдат попълнени в помощната таблица на Приложение № 2.
При потвърждаването на данните се декларира, че посочената сума ще се зареди на ред 1 в Част ІІІ. В случай, че сте реализирали и други доходи, съгласно отчета за приходите и разходите/отчета за доходите за съответната година, коригирайте заредената сума на ред 1 в Част ІІІ така, че да съответства на посоченото в отчета.
При избор, че получените суми са свързани с извършването на стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон и се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, данните ще бъдат попълнени в помощната таблица на Приложение № 3, а именно това са:

 • доходи от производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
 • авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори;
 • доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси. 

При избор, че получените суми са от продажбата на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети и не са свързани с извършването на стопанска дейност, данните ще бъдат попълнени в помощната таблица на Приложение № 5.


Какви са автоматично попълнените данни в Приложение № 5?

Наличната в НАП информация от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходите, която при желание на физическите лица, ще се зареди в помощна таблица ще съдържа актуални към момента данни за продажната цена, подадени от платците на доходите, като в посочените данни доходите могат да бъдат необлагаеми, на основание чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ. Можете да ги премахнете в случаи че са освободени от облагане, потвърдите или редактирате. В случай че сте получили доходи от прехвърляне на права или имущество, които не се визуализират, е необходимо да ги добавите. В приложението се допълват и допълнителни данни, като: цена на придобиване, информация за пълно или частично плащане и др.  

 

Какви са автоматично попълнените данни в Приложение № 13?

В Част І на Приложение №13 ще се заредят данните подадени от работодатели за изплатени през годината необлагаеми доходи от трудови правоотношения, за които са задължени да предоставят информация в НАП. Например: ваучери за храна, обезщетения, еднократни помощи, парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт и други доходи по трудови правоотношения, които са освободени от облагане по силата на закон.
В Част ІІ на Приложение №13 ще се заредят данни подадени от платци на доходи за изплатени през годината необлагаеми доходи от прехвърляне на имущество, както и доходи подадени от пощенски оператори за получени суми от наложен платеж. За получените суми от наложен платеж трябва да ги потвърдите или редактирате, а в случай, че сте ги посочили като облагаем доход в други приложения на декларацията, следва да ги премахнете. При условие, че тези доходи са необлагаеми трябва да направите избор за вида на дохода и след това да потвърдите съответната част от помощната таблица. 
В Част ІІІ на Приложение №13 ще се заредят данни подадени от платци на доходи за изплатени през годината други необлагаеми доходи, както и необлагаеми доходи от изплатени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“.
В Част V ще се заредят данни подадени от платци на доходи за изплатени през годината доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 от ЗДДФЛ, както и изплатените суми от Държавен фонд „Земеделие“, обложени с окончателен данък.
 

 
Кои документи не следва да се прилагат към годишната данъчна декларация? 

 • служебни бележки, дори и да са издадени такива;
 • копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за ползване на данъчните облекчения за намалена работоспособност и за деца с увреждания;
 • документи за ползване на данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. 

 

Каква отстъпка ще имам, ако си подам годишната данъчна декларация по електронен път?

Отстъпката от 5 на сто от данъка за довнасяне може да ползвате, ако подадете годишната си данъчна декларация до 31 март по електронен път и внесете данъка за довнасяне до 31 март, при условие че нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията. Ползването на отстъпката може да стане, когато попълните съответните редове, тъй като тя не се изчислява автоматично.


В случай на направена корекция от работодател/платец на доход на вече подадени от него данни, съгласно справките по чл. 73 от ЗДДФЛ, може ли лицето да подаде коригираща декларация след законоустановения срок за подаването й? 

След законоустановения срок лицата имат право на еднократна корекция в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Освен това коригиращи годишни данъчни декларации могат да бъдат подавани и след съобщение на орган по приходите.

Има ли справка предоставяща обобщените данни за изплатените доходи по трудови и различни от трудови правоотношения?

Има справка, достъпна чрез електронната услуга, даваща информация за изплатени доходи, различни от трудови и по трудови правоотношения.

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Доходи на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!