Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – „Прекратяване на регистрацията на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност“  №1957

Искане за прекратяване на прилагане на режим за касова отчетност по ЗДДС подават регистрираните за прилагане на режима лица, когато не е налице някое от условията за прилагане на режима или по желание след изтичането на 12 месеца, смятано от месеца, следващ месеца на издаване на разрешението.

 

Срок за подаване

7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата за отпадане на режима

 

Как се подава?

Искане за прекратяване на прилагане на режим за касова отчетност може да се подаде по следните начини:

–      по електронен път, чрез електронната услуга на НАП, която е достъпна с квалифициран електронен подпис/КЕП/ чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/.

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата  Искане за прекратяване на прилагане на режим на касова отчетност по ЗДДС „.

–      В компетентната ТД/Офис на НАП на лицето.

 

Резултат от подаването

  • Прието/отхвърлено искане.
  • Искането, като електронен документ, се счита за подадено, ако е подписано с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес.

При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК,  в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде ново, отговарящо на изискванията заявление

В седем дневен срок от подаване на искането се извършва проверка относно наличието на основания за прекратяване прилагането на режима.

След проверката се издаване на Акт за потвърждаване на прекратяването на режима или мотивиран отказ.

 

Дължим ли такси

НАП не изисква такси. Искане запрекратяване прилагане на режим за касова отчетност по /Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/

 

Санкции

Няма предвидена санкция.

 

ДДС при сделки в ЕС,Деклариране ДДС и Интрастат,Задължения в ЕС и трети страни

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!