Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Приемане на заявление за промяна на избора за осигуряване от от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" – № 2599

Приемане на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" – № 2599
 
 

За кого е услугата?

Заявители на услугата са само физически лица, родени след 31.12.1959 г. и осигурени в професионален пенсионен фонд (ППФ) на допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), на които към датата на заявяване не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Лицата имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т.2.  

 

Как и къде заявяваме промяната?

Услугата се заявява чрез подаване на „Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване“  по утвърден образец.

Заявлението може де се подаде:

За да бъде услугата достъпна по електронен път с КЕП следва да е подадено Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП

Срок

Заявлението се подава по инициатива на лицето, преди да е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране

Резултат

Прието/отхвърлено заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии".

При подаване на заявлението по електронен път на подателя се изпраща автоматично съобщение с входящ номер,  а за резултата от обработката се издава уведомление за приемане или отхвърляне на заявлението. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, секция „Заявление за избор за промяна на осигуряване“⇒ „Заявление за избор за промяна на осигуряване на основание чл.4в от КСО“⇒  „Справки“.
Когато заявлението е отхвърлено, в съобщението за резултата от обработката се изписва конкретната причина, поради която същото не е прието.
След успешна обработка на заявлението, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се превеждат във фонд „Пенсии“ на Национален осигурителен институт, от първо число на месеца следващ месеца, през който е подадено. 
 

 

Такси

НАП не събира такси за предоставяните услуги, съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 3 от Закона за Национална агенция за приходите,.

 

Санкции

Няма предвидена санкция. Това е право на осигуреното лице, а не задължение.

 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване,Деклариране осигуряване и трудови договори

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!