Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование


Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) - Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях - № 974

Услугата дава възможност за проверка на извършените от вас плащания по към НАП по банкови сметки за приходи от  данъци и осигурителни вноски и погасените с задължения.
Справката може да се извърши по период в рамките на календарна години, за периоди след 2013 г., включително. Периодът на справката от дата до дата се визуализира по вальор на извършените плащания.

Как и къде ползваме услугата

Услугата е достъпна в портала за електронни услуги на НАП с ПИК на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Резултат от услугата


Получена информация за задължения, извършени плащания  и остатъците от неплатени задължения, по години.

Срок 

Услугата е достъпна по всяко време

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.


 

Плащане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!