Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование 

Наименованието на услугата е "Справка за декларирани и изчислени задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за година"

 

За кого е услугата?

Услугата предоставя информация декларирания осигурителен доход и изчислени осигурителни вноски за здравно осигуряване, съгласно подадени декларации образец №1 „Данни за осигуреното лице“/образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“, както и декларирания окончателен осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски (Таблица №№1 и 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ), под формата на справка. 
Информацията в справката е по данни в подадените с декларации по Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и от справка за окончателния размер на осигурителния доход (таблица 1 и 2) в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, за съответен годишен период.

 

Как и къде ползваме услугата?

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП)
За да бъде услугата достъпна по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка".

За да бъде достъпна услугата с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга „Достъп до информация“. 

 

Резултат от услугата

Получава информация под форма на справка за декларирания осигурителен доход и изчислени осигурителни вноски за здравно осигуряване, съгласно подадени декларации образец №1 и №5, както и декларирания окончателен осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски (Таблица №1 и 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ).

 

Срок за ползване на услугата

Справката се предоставя по данъчни периоди от 2017 г.

 

Такси


НАП не събира такси за ползване на услугата.

 

Санкция 

Няма
 

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!