Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - Справка за декларираните продажби от регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност лица за определен данъчен период - №2688

Електронната услуга е създадена с цел подпомагане на задължените лица сами да проверяват какви фактури са издадени на тяхно име от други задължени лица, регистрирани по ЗДДС.

 

Кой може да използва справката?

Справката може да бъде използвана от всички лица, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП, както и всяко упълномощено лице, на което е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“. Услугата е достъпна само с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Дължим ли такси?

НАП не изисква такси при извършване на проверка в справката за издадени фактури на тяхно име от регистрирани по ЗДДС лица.

 

Как проверяваме?

При избор на услугата потребителят има възможност за избор на период, като е възможно в рамките на една заявка да се посочи само един данъчен период и в рамките на един ден да се пусне само една заявка за определен данъчен период.

 

Резултат от проверката

Електронната услуга изпраща съобщения до електронния адрес на потребителя за приета и изпълнена заявка. В съобщението за изпълнена заявка се съдържа линк към генерираната справка, от който може да бъде достъпена.

Информацията, която се съдържа в полетата на справката е следната: име на контрагент, ЕИК, номер и дата на фактурата, данъчна основа на облагаеми доставки, начислен ДДС и данъчна основа на освободени доставки.

Ограничения

Не може да бъде извършвана справка за периоди, за които са изтекли 5 години от изтичането на годината, в която е подадена справка-декларация или е следвало да бъде подадена.

Справка може да бъде извършена само за изтекъл данъчен период, след изтичане на срока за подаване на справката-декларация от регистрираните по ЗДДС лица.

ДДС при сделки в ЕС,Деклариране ДДС и Интрастат,Директива 2006/112/EО на Съвета — общата система на данъка върху добавената стойност на ЕС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!