Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Предоставяне на справка за данни от партида по Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) (включително по електронен път) – № 1951

 

Кой ползва услугата?

Заявители на услугата са физическите лица, които са осигурени във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (включително по електронен път).

 

Как и къде ползваме услугата?

Услугата може да достъпи по електронен път през електронния портал на Национална агенция за приходите (НАП).

  • с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото или упълномощено от него лице;

За да бъде услугата достъпна по електронен път  с КЕП  следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“.
  • с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

За да бъде достъпна услугата с ПИК, издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга Достъп до информация“.

 

Срок 

В момента на заявяване на услугата.

 

Резултат

Получаване на информация, във формата на справка за:

  • пенсионноосигурителното дружество, към което се превеждат вноските за ДЗПО;
  • размера на внесените от осигурител/самоосигуряващо се лице и преведените от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество вноски за ДЗПО за зададен период от време.

 

Такса

За предоставяне на услугата, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Национална агенция за приходите, агенцията не събира такса.

 

Санкции

Няма

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!