Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование 

Пълното наименование на услугата в портала за електронни услуги на НАП е "Предоставяне на справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо задължените лица“. Тя е достъпна само с квалифициран електронен подпис (КЕП). Електронната услуга дава възможност на задължените лица да преглеждат основна информация за всички текущи и приключили контролни производства, в които са страна.

 

Кой ползва услугата

Услугата може да бъде използвана от всички лица, които имат пълен достъп до услугите на НАП, както и всяко упълномощено лице, на което е разрешен пълен достъп до услугата „Справка за текущите и приключилите проверки и ревизии".

 

Как се ползва услугата

При избор на услугата се визуализира списък с всички текущи и приключили проверки и ревизи на задълженото лице, чиито представител е.
Справката съдържа информация за уникалния идентификащионен номер (УИН)  на производството, вид и статус на производството, дата на възлагане и дата на приключване на производството, обхват на производството и номер и дата на приключващия документ.
Услугата позволява на потребителя да филтрира справката на производствата по избрани от него критерии.

Важно: Справката съдържа информация за всички възложени след 01.01.2009 г. текущи и приключили проверки и ревизии с поне един връчен документ чрез елелктронната услуга на НАП „Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства".


Резултат 

Електронна справка за текущите и приключилите проверки и ревизии. 

 

Такси

НАП не изисква такси при извършване на проверка в справката за текущите и приключилите проверки и ревизии. 

Комуникация с НАП по текущи производства (Контрол, Събиране на вземания, връчване на документи)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!