Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услугата в Портала за електронни услуги е: Предоставяне на справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от задължените лица в рамките на контролните производства. Тя е достъпна само с квалифициран електронен подпис /КЕП/ в портала за електронни услуги на НАП. Услугата дава възможност на задължените лица да се информират за вида и статуса на получените от НАП и изпратените към НАП по електронен път документи в рамките на проверки и ревизии.


Кой ползва услугата

Използвана се от всички лица, имащи разрешен пълен достъп до електронните услугите на НАП, както и всяко упълномощено лице, на което е разрешен достъп до услугата „Справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от задължените лица в рамките на контролните производства." 

Важно: Справката съдържа информация само за електронно връчени/получени от НАП или подадени към НАП документи в рамките на контролни производства.
 

Как се използва услугата

При избор на услугата на потребителя се визуализира списък с всички документи, които са връчени/получени и попадени по елелкторнен път в рамките на всички проверки и ревизии на задълженото лице, чиито представител е. Справката съдържа информация за уникален идентификационен номер /УИН/ на производството, номер, дата, вид и статус на документа, служител на НАП или представител на задълженото лице, подало документа и списък с приложените документи.
Потребителят има възможност да филтрира документите по избрани от него критерии.


Резултат

Електронна справка за вида и статуса на връчените/получените от НАП и на подадените към НАП по електронен път документи във връзка с контролни производства.

Такси

НАП не изисква такси при извършване на справка за връчени/получени и подадени документи при проверки и ревизии. 

Комуникация с НАП по текущи производства (Контрол, Събиране на вземания, връчване на документи)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!