Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Пълното наименование на услугата е “Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства." Тя е достъпна само с квалифициран електронен подпис в портала за електронни услуги на НАП. слугата дава възможност на задължените лица да получават елелктронни документи от НАП в рамките на извършваните им проверки и ревизии. 

Кой ползва услугата

Услугата може да бъде използвана в хода на проверка или ревизия,от всички физически или представляващи на юридическите лица, с разрешен пълен достъп до услугите на НАП, както и всяко упълномощено лице, което има пълен достъп до услугата “Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства." 

Как се ползва услугата

Потребителят получава достъп до всички текущи производства, в които той е страна, представляващ на лице, което е страна или пълномощник на страна в производството и има документи, подлежащи на връчване или които вече са били връчени по електронен път. 
Потребителят може да получи изпратен документ от орган по приходите, като избере документа и чрез линка за изтегляне го документа на своя компютър. 
В допълнение на електронната услуга, НАП предоставя възможност за получаване на документите и чрез активиране на препратка за сваляне, която е налична в електронното съобщение, уведомяващо лицето, че му е изпратен документ за получаване. 

Важно: Потребителят има достъп до всички получени документи в срок от 14 дни след риключване на проверката или ревизията (дата на връчване на приключващ документ – ревизионен акт, акт за прихващане и възстановяване и др). След този срок, документите не могат да бъдат изтегляни през услугата. 

Резултат 

Получени (връчени) документи, изпратени за връчване от органите по приходите, в хода на извършвана проверка и ревизия. След получаване на документа системата отразява изтеглянето му и изпраща съобщение на електронния адрес на потребителя за успешно отразеното връчване.

 

Такси

НАП не изисква такси от задължените лица при получаване на документи по електронен път в хода на извършвани проверки и ревизии. 
Как използваме услугата

Комуникация с НАП по текущи производства (Контрол, Събиране на вземания, връчване на документи)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!