Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услугата е "Справка за възложените проверки и ревизии". Тя е със свободен достъп в портала за електронни услуги на НАП .  Електронната услуга дава възможност на всяко лице да провери за наличие на възложена проверка или ревизия.

Кой ползва услугата

Услугата е със свободен достъп и може да бъде използвана от всяко лице, на което е известен уникалния идентификационен номер (УИН) на проверката или ревизията. 


Как се ползва услугата

За да е достъпна справката, потребителят задължително трябва да въведе уникалния идентификационен номер на проверката или ревизията и ЕИК на лицето, за което е образувано производството. За някои проверки в обекти, които не са образувани за определено лице, а по адрес на обекта, е възможно справката да бъде изпълнена без ЕИК на лице.

Важно: Справката за удостоверяване на възложена проверка или ревизия може да се извършва от задължено лице, което разполага с информация за УИН на конкретно производство.

 
Резултат

Електронна справка за конкретна възложена проверка или ревизия. Тя съдържа информация за УИН на производството, идентификатор и име на задълженото лице, вид на контролното производство, дата на възлагане, срок, обхват на производството, екип на който е възложено да извърши проверката или ревизията.

Такси

НАП не изисква такси при извършване на справка за удостоверяване на възложена проверка или ревизия. 

Комуникация с НАП по текущи производства (Контрол, Събиране на вземания, връчване на документи)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!