Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование на услугата в Портала за електронни услуги на НАП е Приемане на електронно уведомление за прехвърляне собственост върху акцизна стока, вложена в данъчен склад на нов вложител (чл. 47а по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - №2689 в Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрирана информационна система на държавната администрация /ИИСДА/

 

Как подаваме?

Уведомлението се подава само по електронен път, като електронната услуга е достъпна с квалифициран електронен подпис КЕП в портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите (НАП).

 

Кой подава? 

Уведомление за прехвърляне собственост върху акцизна стока в данъчен склад подават всички лица, които прехвърлят собственост върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление (чл. 20, ал. 2 от ЗАДС). Лицето вложител е длъжно да уведоми лицензирания складодържател и НАП. 


Срок за подаване  

Уведомлението се подава в 3-дневен срок, преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на новото лице вложител. 
Пример: Ако на 4 март 2021 година трябва прехвърлите собственост на акцизна стока на друг вложител, то уведомлението за прехвърляне собственост върху акцизна стока следва да подадете 1 март 2021 г. 

 

Резултат от подаването

След като подадете уведомлението за прехвърляне собствеността върху акцизна стока в данъчен склад, данните се обработват в информационната система на НАП. В резултат на това уведомлението ви може да бъде прието или отхвърлено, ако липсват някои от задължителните реквизити, или има несъответствия в декларираните данни. 

 

Такси

НАП не събира такси при приемането на уведомление за прехвърляне собственост върху акцизна стока в данъчен склад /съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/. 

Търговия с горива,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!