Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Подаване на уведомление за извършена продажба по чл.131 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – Приемане на уведомление за извършена продажба по чл.131 от Закона за данък върху добавената стойност (включително по електронен път) №628

Уведомлението по чл.131 от ЗДДС се подава от  публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор и когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по ЗДДС лице.

Срок за подаване

Уведомлението се подава до 5 дни, считано от получаване на пълната цена по продажбата

Как и къде се подава

Уведомлението по чл. 131 от ЗДДС се подава в компетентната ТД на НАП по регистрация на собственика на вещта

Уведомлението може да се подаде на място в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на класифициран електронен подпис (КЕП).

За едноличните търговци, компетентна е ТД на НАП по  постоянния им адрес, а за местните юридически лица – по седалището /за големи данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП ГДО, за средни данъкоплатци и осигурители – ТД на НАП София, дирекция СДО/

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Уведомление по чл. 131 от ЗДДС

 

Резултат от подаването

След подаване уведомлението по чл. 131 от ЗДДС се извършва проверка за коректността на подавания документ, издава се входящ номер и документът се обработва в информационната система на НАП.

Приемането на  документа може да се откаже само, когато не е подписан, не се подава от надлежно упълномощено лице или не съдържа данните за идентификация по чл. 81, ал.1, т. 2 и 3 от ДОПК – името на лицето, единния граждански номер или личен номер на чужденец.

При подаване на уведомление по електронен път на подателя се изпраща автоматично съобщение с вх. №, а за резултата от обработката се изпраща съобщение.  Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, секция „Уведомление по чл. 131 от ЗДДС“⇒“ „Подадени данни“.

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси.

 

ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС,Деклариране ДДС и Интрастат,ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!