Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Подаване на уведомления за сключване, изменение или прекратяване на трудов договор по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда  (КТ)

Наименование на портала за електронни услуги на НАП:  Приемане на данни за сключени/изменени/прекратени трудови договори 

При сключване, изменение или прекратяване на трудов договор законодателят е предвидил производство по уведомяване на компетентния за това орган –  съответната  териториална дирекция на Национална агенция за приходите (НАП). Задължението за уведомяване на ТД на НАП е за работодателя.

 

Как и къде подаваме? 

Уведомлението може да се подаде на място в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на класифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП (с ПИК услугата е достъпна само за физически лица, включително и като ЕТ, самоосигуряващи се лица и собственици на предприятие, организирано по занаятчийски начин). Услугата е достъпна и чрез публичен приложно-програмен интерфейс API (система – система). Уведомленията се изпращат с придружително писмо (приложение № 2), което, в случаите на подаване на място или чрез пощенски оператор, е в два екземпляра. 

При подаване на уведомление за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или ПИК.

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Уведомления за сключване, изменение или прекратяване на трудови договори по чл. 62, ал. 5 от КТ, уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ и справка за актуално състояние на трудовите договори“

За да бъде достъпна услугата с ПИК следва да е подадено заявление със заявено ползване на  услугата Подаване на декларации, документи или данни.

 

Срок за подаване

Уведомлението се подава тридневен срок от:

  • сключване на трудовия договор;
  • изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
  • издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
  • промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване.

В седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор.

 

Резултат от подаването

След подаване на уведомлението по чл.62, ал. 5 от КТ, документът се обработва в информационната система на НАП и се издава справка за приети и отхвърлени уведомления, която се връчва на представител на работодателя лично, с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет и съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината, поради която не са приети. Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката.

При подаване на уведомлението през портала за електронни услуги на НАП, информацията за резултата от обработката е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП, секция „Уведомления за сключване или изменение на трудови договори по чл. 62, ал. 5 от КТ, уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ и справка за актуално състояние на трудовите договори“ → „уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ” →  „подадени данни“.

 

Санкции

Работодател, който не подаде уведомление по чл. 62, ал.5 от КТ или не го подаде в срок, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице – с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение (чл.414, ал. 3 от КТ). Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика.

 

Такси

НАП не събира такси, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП.

Уведомления за трудови договори,Деклариране осигуряване и трудови договори

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!