Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – „Приемане на уведомление откриване на производство по стабилизация на търговец“ 

Уведомления се подават в случаите на откриване на производство по стабилизация на търговец, преди внасянето на молбата в съда (чл.77а от ДОПК)

 

Как се подават?

Уведомление при започване на процедура по обявяване в несъстоятелност може да се подаде:

  1. По електронен път, чрез електронната услуга на НАП, която е достъпна с квалифициран електронен подпис/КЕП/ чрез електронния портал на Национална агенция за приходите: https://portal.nra.bg/

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата  Уведомление по чл.77а от ДОПК.

2. В компетентната ТД/Офис на НАП на лицето.

3. Чрез лицензиран пощенски оператор

 

Резултат от подаването

Прието/отхвърлено уведомление

Уведомлението, като електронен документ, се счита за подадено, ако е подписано с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес.

При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК,  в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде ново, отговарящо на изискванията уведомление

 

Дължим ли такси

НАП не изисква такси при подаването на уведомление при откриване на производство по стабилизация на търговец /Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/

 

Срок за подаване

Няма срок. По инициатива на търговеца.

 

Санкции

Няма предвидена санкция

Удостоверения и уведомления

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!