Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – „Приемане на уведомление при прекратяване, прехвърляне на предприятие и преобразуване“ – № 386.

Уведомления се подават в случаите на прекратяване на юридическо лице – търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон, преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, както и при подаване на заявление за ликвидация по § 5а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от търговците или заявителите (чл.77 от ДОПК).

 

Срок за подаване

Няма срок. По инициатива на търговеца или заявителя преди заявяване на съответното намерение в Агенция по вписванията

 

Как и къде се подават?

Уведомление при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие може да се подаде по следните начини:

  1. по електронен път, чрез електронната услуга на НАП, която е достъпна с квалифициран електронен подпис/КЕП/ чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/ 

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата  Уведомление по чл.77 от ДОПК.

2. В компетентнатаТД/Офис на НАП на лицето.

3. Чрез лицензиран пощенски оператор

 

Резултат от подаването

  • Прието/отхвърлено уведомление.
  • уведомлението, като електронен документ, се счита за подадено, ако е подписано с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес.

При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК,  в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде ново, отговарящо на изискванията уведомление

За направеното уведомяване на търговеца или заявителя се издава удостоверение в 60-дневен срок от постъпването на уведомлението.

Издаването на удостоверението за уведомяване от страна на НАП е основание за разглеждане на документите за заличаване на едноличния търговец или прекратяване на юридическото лице от Агенция по вписванията.

Дължими такси

НАП не изисква такси при подаването на уведомление при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие /Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/

Санкции

Няма предвидена санкция

Удостоверения и уведомления

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!