Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – Издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения (включително по електронен път) №560.

Заявители на услугата са физически и юридически лица, вписани в регистъра на НАП.

Удостоверение за наличието или липсата на задължения можете да получите онлайн в Портала за електронни услуги на НАП.

 

Как и къде се подава?

Искането за издаване на документи може да се подаде на място в офис на НАП Контакти, чрез лицензиран пощенски оператор или през Портала за електронни услуги на НАП достъпни с класифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от приходната агенция.

Настоящата услуга се предоставя от съответната компетентна ТД на НАП.

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Искане за издаване на документи“.

За да бъде достъпна услугата с ПИК следва да е подадено заявление със заявено ползване на  услугата Подаване на декларации, документи или данни

Можете да се запознаете с реда за ползване на електронните услуги на НАП във Възможности за достъп до електронните услуги на НАП.

 

Резултат от подаването

При получаване на искането за издаване на документи на хартиен носител се извършва проверка на представителната власт на лицето и логически контрол за правилността на попълване на формуляра. Издава се входящ номер. Преминава се към извършване на действия по обработка на искането.

 

Дължим ли такси?

НАП не събира такси за предлаганите услуги.

 

Срок за издаване

 • До 7 дни от постъпване на искането;
 • до 14 дни от постъпване на искането, в случаите когато същото е подадено чрез  различна от компетентна ТД на НАП.

 

Резултат от услугата

Издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения.

При липса основание за издаване на удостоверение се издава Решение за отказ.

 

Получаване на издаденото удостоверение

Удостоверението за наличие или липса на задължение се връчва:

 • лично на лицето;
 • на упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице при наличие на задължения;
 • на упълномощено лице при липса на задължения;
 • на изрично посочено в искането от задълженото лице пред орган по приходите, лице;
 • след представяне на акт на съда.
 • по електронен път на електронна поща посочена в искането от задължено лице под формата на електронен документ, подписан с КЕП.
 • по електронен път на институцията, която го изисква, като за целта е необходимо, в искането за издаване на документи, лицето изрично да е посочило имейл адрес, на който да бъде изпратен подписаният от орган по приходите с електронен подпис документ.

– Удостоверенията по чл.87, ал.6 от ДОПК с липса на задължения се предоставят на пълномощник, след представяне на писмено пълномощно, от което да е видно, че упълномощеният може да получава документи от НАП от името на упълномощителя.

– Удостоверенията по чл.87, ал.6 от ДОПК с наличие на задължения се предоставят на пълномощник, след представяне на нотариално заверено пълномощно, от което да е видно, че упълномощеният може да получава документи от НАП от името на  упълномощителя. Оригинал или заверено копие на пълномощното се прилага към издаденото удостоверение.

– Удостоверенията за наличие или липса на задължения могат да се предоставят и на изрично вписано пред служител на НАП в искането лице. Удостоверяването на вписаното за получаване лице се извършва със заверка от служителя с посочени имена длъжност и подпис.

 

Ред и срокове за обжалване на издадения документ

В 14-дневен срок, от получаването на удостоверението пред териториалния директор.

 

Удостоверения и уведомления

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!