Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (Интегрирана информационна система на държавната администрация) – Регистрация на осигурителни каси и вписване/отписване на член на осигурителна каса –   № 384

Промяната на списъка с членове на осигурителната каса представлява промяна в заявените обстоятелства за регистрация на касата пред НАП. Вписването и отписването на членове на осигурителната каса, със съответстващите им данни, се извършва с подаване на Заявление-декларация по образец.

 

Срок за подаване

Преди да започне дейността на осигурителната каса.

При приемане и напускане на членове на осигурителната касата в 7-дневен срок от настъпване на промените.

 

Как и къде подаваме

Заявители на услугата са лица, представляващи осигурителната каса или упълномощени от тях лица.

Заявлението-декларация се подава в съответната компетентна ТД на НАП по адрес на управление на осигурителната каса: Вижте Контакти

или по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) – чрез портала за електронни услуги на НАП

За да подадете заявление по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) е нужно предварително да сте подали:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване“.

Необходими данни при подаване на заявление-декларация са:

Име или наименование на всеки член на касата и техните постоянни адреси или адреси на управление на дейността, ЕГН, личен номер на чужденец, личен номер, служебен номер, издаден от НАП и/или ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на лица с нестопанска цел, номер и дата на съдебното решение или на акта за регистрация и от кого са издадени (ако има такива), за членове на касата, които са осигурители, се посочва и броят на осигуряваните лица.

При подаване на данни в електронен вид от осигурителните каси трябва да бъдат спазени структурата и формата на файла, одобрени от Изпълнителния директор на НАП.

Структура и формат на файл за подаване на данни в електронен вид от осигурителните каси:  Вижте: Спецификация на входните файлове за обхващане на данни от осигурителните каси

 

Резултат от подаването

Вписаната в регистъра осигурителна каса действа като осигурител спрямо членовете си.

На осигурителната каса се издаване на ново удостоверение или отказ за вписване в регистъра на осигурителните каси.

Отказът за вписване може да се обжалва в 14 дневен срок, пред съответния директор на дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“.

При подаване по електронен път:

  • Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
  • Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
  • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК,  в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

 

Санкция при не подаване или при закъсняло подаване

Виновните лица се наказват с глоба от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай, а на осигурителите – юридически лица и еднолични търговци, се налага и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за всеки отделен случай.

При повторно нарушение се налага имуществена санкция и/или глоба в двоен размер от първоначално наложената.

 

Деклариране осигуряване и трудови договори,Осигурителна каса

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!