Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Основание за възстановяване на данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ) възниква при наличието на надвнесен данък в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Надвнесеният данък може да е резултат от ползвано данъчно облекчение или внесена в повече авансова сума за плащане на данъци. Възстановяването на сумата може да се поиска с подадената годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ или чрез подаване на Искане за прихващане или възстановяване по член 129 от ДОПК. Искането се подава на хартиен носител в компетентния офис на Национална агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Как се възстановява данъкът?

  • При данък за възстановяване под 500 лв. и наличие на декларирана банкова сметка от лицето в годишната му данъчна декларация, както и липса на изискуеми публични задължения, данъкът се възстановява по опростена процедура съгласно чл. 130 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) по подадена от лицето годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
  • При подаване на Искане за прихващане или възстановяване, данъкът се възстановява по реда на чл. 129 от ДОПК. Служителите на НАП извършват проверка и изготвят официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване.
  • Ако лицето има изискуеми публични задължения независимо от размера на сумата за възстановяване в годишната данъчна декларация, както и когато сумата за възстановяване е над 500 лв., то същата се възстановява по реда на чл.129 от ДОПК, като служителите на НАП извършват проверка и изготвят официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване.
    • В акта за прихващане или възстановяване се описват факти от извършената проверка от служител на НАП, размера на данъка за възстановяване, прихванати дължими публични задължения, в случай че са налице такива, както и банковата сметка, по която се възстановява конкретната сума.
    • Актът за прихващане или възстановяване може да бъде връчен на хартиен носител в офис на НАП или по електронен път, подписан с квалифициран електронен подпис на обявен от лицето e-mail.

 

В какъв срок се възстановява данъкът?

  • Данъкът се възстановява в срок до 7 дни от датата на подаване на годишната данъчна декларация при условията на опростената процедура по на чл. 130 от ДОПК.
  • Данъкът се възстановява в срок до 7 дни от датата на връчване на Акта за прихващане или възстановяване. Акта за прихващане или възстановяване се издава в 30-дневен срок от датата на подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ или искането за прихващане или възстановяване по реда на чл.129 от ДОПК.

 

Важно! Убедете се, че банковата сметка, която сте декларирали в годишната си данъчна декларация или в подаденото от Вас искане за прихващане или възстановяване съгласно чл.129 от ДОПК е вярно попълнена и е активна.

Убедете се, че подадената от вас данъчна декларация е попълнена съобразно законовите изисквания, в т.ч. и възможността за ползване на данъчните облекчения. Информация за това ще получите на място при подаване на декларацията в офиса на НАП, с уведомително писмо по пощата или с електронно съобщение /линк с резултат от обработката/ при подаване чрез електронните услуги на НАП.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данък върху доходите на физическите лица,Доходи на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!