Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – „Регистрация на лица по Закона за данък върху добавената стойност“ – № 1718

За кого е услугата

Заявление за регистрация по ЗДДС подават всички лица (физически и юридически), за които е възникнало задължение за регистрация по ЗДДС или желаят да се регистрират по собствено желание, когато не е налице основание за задължителна регистрация.

Как и къде се подава

Заявление за регистрация по ЗДДС може да се подаде по следните начини:

► по електронен път, чрез електронната услуга на НАП, която е достъпна с квалифициран електронен подпис/КЕП/ в електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/ 

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата "Заявление за регистрация по ЗДДС".

►В компетентната ТД/Офис на НАП на лицето.

►през Агенция по вписванията при първоначална регистрация на търговец – само за доброволна регистрация по ЗДДС.

В случаите на подаване на заявление, чрез упълномощено лице се изисква нотариално заверено пълномощно или изрично адвокатско пълномощно, съставено съгласно Закона за адвокатурата.

 

Срок за подаване 

 • Когато основанието за регистрация е чл.96, ал.1 от ЗДДС - всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
 • Когато основанието за регистрация е чл.96, ал.9 от ЗДДС - Всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, за които данъкът е изискуем от получателя, е длъжно в 7-дневен срок преди датата, на която данъкът за облагаемата доставка на стока или услуга става изискуем, освен когато е на лице основание за регистрация по чл.97, 97б и 98.
 • Когато основанието за регистрация е чл.97, ал.1 от ЗДДС – не по-късно от 7 дни преди датата на възникване  на данъчното събитие. Независимо от облагаемия оборот по чл. 96 на регистрация по ЗДДС подлежи всяко лице,  установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка и получателят по тази доставка не е регистрирано по ЗДДС лице;
 • Когато основанието за регистрация е чл.97а, ал.1 и 2 от ЗДДС – не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем. На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал 2. На регистрация по ЗДДС подлежи и всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
 • Когато основанието за регистрация е чл.97б от ЗДДС – не по-късно от 10-я ден на месеца, следващ датата на данъчното събитие на първата доставка. В случаите, при които лицето е подало заявление за регистрация по чл.154, ал.2 от ЗДДС или е подало заявление за прилагане на режим в съюза или режим извън съюза в друга държава-членка и е получило отказ за регистрация за прилагане на някой от тези специални режими срокът за подаване на заявление за регистрация е не по-късно от 7-я ден от датата на получаване на отказа, съответно от датата на извършване на първата доставка след преустановяването на прилагане на режим.
 • Когато основанието за регистрация е чл.98, ал.1 от ЗДДС – не по-късно от 7 дни преди датата на възникване  на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата по чл.20, ал.2, т.2 от ЗДДС. Когато мястото на изпълнение на доставката по чл. 20, ал. 4 от закона е на територията на страната, лицата са задължени да подадат заявление за регистрация не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката или от получаване на авансовото плащане.
 • Когато основанието за регистрация е чл.99, ал.1 от ЗДДС – не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв.
 • Когато основанието за регистрация е чл.132 от ЗДДС – 7 дневен срок от вписването на обстоятелството по чл.10, ал.1 в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или вписване в регистър БУЛСТАТ.
 • При смърт на регистрирано по ЗДДС физическо лице или физическо лице – едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет регистрацията по чл.132а, ал. 1 от ЗДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от приемане на наследството по чл. 49 и 51 от Закона за наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя.
 • При неперсонифицираните  дружества, в които участва съдружник, който е регистрирано по ЗДДС лице, регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, а когато съдружникът се регистрира по ЗДДС след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.
 • При доброволна регистрация срок няма.

Заявлението за регистрация се подава по образец и трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона в зависимост от основанието за регистрация:

 • справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия – за регистрация по чл. 96, ал. 1, включително и с оборот, формиран по реда на ал. 10, чл. 100, ал. 1 и чл. 132а от закона, а когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът по чл. 96, ал. 1 от закона
 • справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.
 • удостоверение от компетентните данъчни власти за актуална данъчна регистрация в чужбина на чуждестранното лице и превод от него
 • нотариално заверен в страната договор между чуждестранното лице и акредитирания представител.
 • копие от документите за самоличност на акредитиран представител
 • документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ регистрация за целите на ДДС в друга държава членка
 • документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ, че същите са уведомени, че лицето желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната

Резултат от подаването

 • Прието/отхвърлено заявление.
 • Заявлението, като електронен документ, се счита за подадено, ако е подписано с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес.

При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК,  в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде ново, отговарящо на изискванията заявление

В седем дневен срок от подаване на заявлението се извършва проверка относно наличието на основания за регистрация на лицето по ЗДДС.

След проверката се издава Акт за регистрация по ЗДДС или мотивиран отказ.

При връчване на Акт за регистрация, лицето се регистрира по  ЗДДС.

 

Санкции

Санкцията за неподаване на заявление за задължителна регистрация е глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.

 

Дължим ли такси

НАП не изисква такси при подаването и приемането на заявление за регистрация по ЗДДС/Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/

Закон за ДДС,Деклариране ДДС и Интрастат,ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!