Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

 "Предоставяне на калкулатор за изчисляване на дължими вноски и лихви за невнесени в срок задължения за здравно осигуряване"

 

За кого е услугата? 

Заявители на услугата са местни или чуждестранни физически лица. Чрез калкулатора се изчисляват дължимите по закон месечни вноски и лихви за невнесени в срок задължения за здравно осигуряване.

 

Как се ползва услугата?

Тази услуга е досъпна чрез портала за електронни услуги на НАП.  Услугата е със свободен достъп.

С услугата могат да се изчислят задълженията за вноски за здравно осигуряване и лихви по забавени вноски за периоди от 2000 г., включително, до последна дата на текущия месец.

Лихвата, изчислена чрез услугата е валидна към датата, посочена като крайна дата за олихвяване.

Важно: В случаите, в които осигуряването е прекратено през месеца,  здравноосигурителни вноски се дължат и за дните без осигуряване на друго основание за същия месец. Здравноосигурителният калкулатор изчислява задължения и лихви за забава за здравноосигурителни вноски само за пълен месец.
За възстановяване на здравноосигурителния статус, освен изчисляване и заплащане на задълженията за здравноосигурителни вноски, задължително се подава и декларация Образец 7

Вижте: Възстановяване на здравноосигурителни права и Деклариране на здравно осигуряване за собствена сметка и за безработни – образец 7

 

Резултат

Резултат от услугата са изчислени задължения за главница и лихва по просрочено задължение за здравно осигуряване.

 

Такси

НАП не събира такси за предлаганите услуги.

 

Справки,Здравно осигурени лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!