Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GM6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S87

СЪДЪРЖАНИЕ

февруари 1991 г.


Данъчната администрация е създадена като самостоятелна структура през 1991 година. Първият устройствен нормативен акт е Постановление на МС № 29/25.02.1991 г. Числеността на работещите в администрацията е определена на 1900 щатни бройки. Вторият устройствен нормативен акт е ПМС № 200/11.10.1991 г. С него броят на работещите в администрацията е определен на 8000 души. С двете постановления се създават териториалните данъчни управления, данъчните служби и данъчните бюра.

1993 г.


Приети са устройственият и процесуалният закон — Законът за данъчната администрация и Законът за данъчното производство. През същата година се извършва реорганизация в обхвата, числеността и броя на данъчните служби и бюра.

април 1994 г.


Влизат в сила Законът за данъка върху добавената стойност и Законът за акцизите. Създават се специализирани данъчни служби за администриране на двата данъка, сформират се и специализирани служби “Ревизии”.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!