Z6_PPGAHG800P4S60QNNGOEJABDK5
Z7_PPGAHG800P4S60QNNGOEJABDI6

СЪДЪРЖАНИЕ

В рубрика „Търгове по Закона за държавната собственост” може да намерите информация за всички открити от Националната агенция за приходите търгове за отдаване под наем на обекти – държавна собственост или търгове за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. В откритите търгове могат да вземат участие всички български физически или юридически лица, които отговарят на условията за съответния търг.

В рубрика  „Излишни вещи” може да намерите информация за наличието на движими вещи с отпаднала необходимост за нуждите на Националната агенция за приходите, които биха могли да бъдат предоставени безвъзмездно на други юридически лица на държавна бюджетна издръжка или собствеността върху които би могла да бъде прехвърлена в полза на юридически лица на общинска бюджетна издръжка по реда на Закона за държавната собственост.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!