Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SF0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SV4

СЪДЪРЖАНИЕ

Кои разходи се признават за допустими?

Допустими по схемата са разходи за покриването на текущи нужди на кандидатите (закупуване на суровини, материали, външни услуги) или за оборотен капитал. Продуктите трябва да са реално доставени, а услугите – действително извършени.

Примерни разходи и тяхната допустимост:

 • Наем на помещение, в което се осъществява засегнатата от противоепидемичните мерки дейност - допустим
 • Възнаграждение на персонала, включително възнаграждение на управителя по договор за управление и контрол – допустим
 • Доставка на хранителни продукти, които ще бъдат вложени при приготвянето на ястия в ресторант – допустими.
 • Доставка на електроенергия, топлоенергия и вода на засегнатите от противоепидемичните мерки обекти – допустим
 • Доставка на хигиенни материали за почистване на засегнатия обект – допустим
 • Ремонт на търговския обект – допустим
 • Осигурителни вноски за персонала - допустим
 • Покупка на кухненско оборудване на засегнат от мерките ресторант - недопустим
 • Обслужване на банков кредит на юридическото лице със засегнат от противоепидемичните мерки обект – недопустим
 • Плащане на данъчни задължения – недопустим
 • Покупка на алкохол, предназначен за директна препродажба – недопустим. Разходът е допустим, ако алкохолът се влага в направата на коктейли например.

Кои разходи са недопустими?

Това са разходите, които не са пряко свързани с предоставяните продукт/услуга, за стоки за продажба, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и за краткотрайни активи, извън посочените в допустимите разходи. Недопустими са и разходите за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба.

Безвъзмездната подкрепа не може да бъде използвана и за разходи, финансирани с публични средства, както и за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства.

С предоставената помощ не могат да бъдат изплащани кредити, лихви по кредити, банкови такси и лизингови вноски. Недопустими са и разходи за възстановим ДДС и за данъци и такси.

Разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (след 13.03.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа), както и разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 13.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени, също не могат да бъдат покривани със средства по програмата.  

Недопустими още са следните разходи:

 • за подготовка на заявлението за подкрепа, управление и изпълнение на заявлението за подкрепа
 • посочените за недопустими съгласно Постановление  № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Подробно описание на видовете разходи и тяхната допустимост можете да видите в Условия за кандидатстване и условия за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, утвърдени със Заповед №З-ЦУ-1853/23.12.2020

Какъв е периодът, в който трябва да са извършени разходите?

За да бъдат признати за допустими, разходите трябва да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и най-късно до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа. Тази крайна дата на изпълнение е 3 месеца от  датата на заповедта на изпълнителния директор на НАП, с която е одобрено отпускането на безвъзмездна финансова помощ. Заповедите за одобрение са публикувани в специализираната рубрика на сайта на НАП.

Допустимо  е плащане по банков път или в брой. Имайте предвид, че разходите задължително трябва да са действително платени от страна на крайния ползвател на помощта (т. е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС). Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не са допустими.

Кога за даден разход трябва да се събират оферти или да се провежда обществена поръчка? 

В случаите, когато крайният ползвател е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ЗОП и актовете по прилагането му. За разходите, направени в периода от 13.03.2020 г. до обявяването на процедурата, редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. НЕ СЕ ПРИЛАГА.

Редът за избор на изпълнител, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г., е приложим за крайните ползватели на помощта след датата на обявяване на схемата. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. В случай че общата стойност на разходите (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди обявяване на схемата и периода след това, надвишават регламентираните прагове, крайният ползвател на помощта следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, възникнали от периода от обявяване на схемата до приключване изпълнението на проекта. Когато общата стойност на разходите попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след обявяване на процедурата, крайните ползватели на помощта следва да представят две съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната услуга/доставка на суровини, материали или консумативи.

В случай, че решите да пристъпите към изпълнение на дейностите по проекта след обявяване на схемата, документите за провеждане на процедурите за избор на изпълнител  (с Публична покана, когато е приложимо) се изпращат не по-късно от 3 дни преди датата на обявяване на процедурата на електронна поща tenders@mi.government.bg за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

Задължително е съобразяване с пазарните цени за съответния вид разход.

Всички, посочени в бюджета на проекта разходи, следва да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

Ще се извършва ли проверка за завишаване на разходите от пазарните цени?

В случай на съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, НАП/УО на ОПИК си запазва правото да извърши допълнителна проверка. Ако се установи нередност, може да бъде отказано възстановяването им.

Необходимо ли е да доказвам направените от мен разходи?

Изрично изискване е те да бъдат отразени в счетоводната документация на крайния ползвател на помощта и то чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система. Важно условие е тези разходи да могат да се установят и проверят, т.е. да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи, които да са издадени в периода след 13.03.2020 г. до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа.

Разходооправдателните документи ще бъдат ли обект на проверка?

Да. Те, както и платежните документи по проекта, могат да бъдат проверени от страна на НАП, Управляващия орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и др.

Мога ли да финансирам разходи, за които съм получил друго публично финансиране (например по друга схема за държавно подпомагане)?

Не. За да са допустими разходите по тази програма, то те не трябва да са били финансирани със средства по проект, програма или каквато и да е друга финансова схема от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма ,както и с  публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (включително разходи за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г.), разходи по схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, разходи за възнаграждения в предприятия, използващи средства за възнаграждения и осигурителни вноски по операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др. Декларация в този смисъл се попълва от представляващия кандидата и се прилага към отчета за изпълнение. 

Има ли таван на размера на даден разход? 

Задължително е съобразяване с пазарните цени за съответния вид разход. 

Всички, посочени в бюджета на проекта разходи, следва да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

В случаите, когато крайният ползвател е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ЗОП и актовете по прилагането му. За разходите, направени в периода от 13.03.2020 г. до обявяването на процедурата, редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г.  - не се прилага.

Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за крайните ползватели на помощта след датата на обявяване на схемата. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. В случай че общата стойност на разходите (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди обявяване на схемата и периода след това, надвишават регламентираните прагове, крайният ползвател на помощта следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, възникнали от периода от обявяване на схемата до приключване изпълнението на проекта.

Когато общата стойност на разходите попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след обявяване на процедурата, крайните ползватели на помощта следва да представят две съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната услуга/доставка на суровини, материали или консумативи.

В случай, че решите да пристъпи към изпълнение на дейностите по проекта след обявяване на схемата, документите за провеждане на процедурите за избор на изпълнител  (с Публична покана, когато е приложимо) се изпращат не по-късно от 3 дни преди датата на обявяване на процедурата на електронна поща tenders@mi.government.bg за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

В кой период трябва да са платени направените разходи?

Плащането следва да е извършено от 13.03.2020 г. и най-късно до 1 месец след крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа. Може да е по банков път или в брой. Имайте предвид, че разходите задължително трябва да са действително платени от страна на крайния ползвател на помощта (т. е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС). Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

Какво да направя, ако сметката, по която очаквам финансовата помощ е запорирана от НАП?

Ако имате запор на банкова сметка за просрочени задължения към НАП, ви съветваме да се свържете с публичен изпълнител преди отпускането на помощта. С него можете да обсъдите издаването на разрешение за неотложно плащане като уточните и вземете предвид допустимите и недопустимите разходи по програмата. Това ще ви позволи част от постъпленията ви по банковата сметка да се изпълняват за погасяване на закъснели плащания към приходната агенция, но друга част да остане на ваше разположение, за да разплатите например задължения към доставчици и други текущи разходи за опериране на бизнеса. Друга възможност е да предложите замяна на наложения запор върху банковата ви сметка с друго ваше равностойно имущество.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!