Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SF0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SV4

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво включват мерките за информиране и публичност?

По време на изпълнението на проекта крайният ползвател на помощта:

 

  • публикува на интернет страницата си (когато такава съществува) кратко описание на проекта, цели и резултати, като откроява финансовата подкрепа от ЕС;
  • поставя на видно за обществеността място минимум един плакат с информация за проекта (поне размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС – например на входа на сграда.

Финансовият принос на ЕФРР чрез ОПИК 2014-2020 задлъжително трябва да бъде упоменат от крайните ползватели на помощта и в информацията, изготвяна и предоставяна във връзка с изпълнението на проекта, във всички отчети за изпълнение на договора (междинни и финален), както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта.

(Вж.Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Какво ще последва, ако не предоставя тази информация?

Това може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта за подкрепа разходи и да се наложи да възстановите получената помощ или част от нея, заедно с начислената законна лихва.

Къде трябва да предоставя отчета?

Отчетът се предоставя чрез раздел „Комуникация с УО“ на ИСУН 2020. Текстовият файл със задължителната информация може да бъде сканирано копие на документа с видим подпис на крайния ползвател на помощта или упълномощено от него лице, или подписан с КЕП и опис на фактурите във формат “Excel”

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!