Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SF0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SV4

СЪДЪРЖАНИЕ

Какъв е началният и краен срок ако един кандидат получи финансиране и от фаза 1 и от фаза 2?

В случай, че във въпроса се има предвид началния и крайния срок на допустимост на разходите, то следва да се приеме, че периода на допустимост на разходите е от 13.03.2020 г. до крайния срок на изпълнение на всяка една от фазите за подпомагане;

Трябва ли нов плакат и трябва ли да предприема други действия за публичност или актуализиране на  настоящия?

Във връзка със стартирането на фаза 2 и предстоящото изпълнение на същата, УО препоръчва, крайните ползватели на помощта, които са получили финансиране по фаза 2 да приложат мерките за информираност и публичност, като изработят плакат, предоставящ информация на обществеността за получената от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 подкрепа, като поставя минимум един плакат с информация за полученото финансиране по  фаза 2 (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на сградата, където се изпълнява проекта. Изискването е задължително - неспазването на изискванията за информиране, публичност и визуална идентичност създава риск от възстановяване на цялото финансиране. Вижтв примерен вариант на плакат по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Променя ли се периодът, в които могат да са извършени допустимите разходи? 

Периодът на допустимост на разходите е от 13.03.2020 г. до крайния срок на изпълнение на всяка една от фазите за подпомагане.
 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!