Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SF0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SV4

СЪДЪРЖАНИЕ

Какви са възможностите за възстановяване на получени средства по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“?

Фирмите, които са получили подпомагане, имат възможност да възстановят получените средства, ако сами установят грешки или несъответствия, довели до неправомерно получаване на финансова помощ, както и ако не са успели да усвоят цялата сума. За целта те трябва да преведат получената безвъзмездна финансова помощ или част от нея, ведно със законната лихва от момента на получаване на помощта до момента на възстановяването ѝ по сметка:  BG73 BPBI 7942 3988 5537 03 на Национална агенция за приходите. Като основание за превода трябва да се посочи: „Възстановяване на БФП по процедура BG16RFOP002-2.095"

Важно е да се отбележи, че НАП започва проверки в подпомогнати дружества с цел да установи дали са спазени всички изисквания и условия за получаване на финансовата помощ, както и дали получените средства са усвоени в пълен размер и изразходвани по предназначение. 

 

Как ще разберем, че е започнала проверка?

Дружествата, които подлежат на проверка, ще получат уведомление чрез комуникация в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 2020 (ИСУН-2020). В уведомлението ще бъдат изброени и документите, които е необходимо да представи пред проверяващите. Проверката е за установяване на неправомерно получени средства, недължимо платени или надплатени суми във връзка с предоставена безвъзмездна финансова помощ по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 и/или №BG16RFOP002-2.097 или BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

НАП съветва фирмите да прегледат документите и отчетите си и ако сами установят грешки или несъответствия, довели до неправомерно получаване на подпомагане, както и ако не са успели да усвоят цялата сума,  да я върнат, без да чакат да им бъде съставен акт 

 

Ако дружеството не открие несъотвествия и грешки, а проверката установи такива, какво предстои?

 

На дружеството се дава възможност да възстанови получената безвъзмездна финансова помощ (чл. 277 от АПК), ведно със законната лихва от момента на получаване на помощта до момента на възстановяването ѝ по сметка BG73 BPBI 7942 3988 5537 03 на НАП в 14-дневен срок от получаване на уведомлението. Като основание за превода трябва да се посочи: „Възстановяване на БФП по процедура BG16RFOP002-2.095“, а в допълнителни обяснения, се уточнява сумата на лихвата, която се плаща.
В случай че не възстановите в посочения срок получената безвъзмездна финансова помощ ще се пристъпи към издаване на акт за установяване на публично държавно вземане.

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!