Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHUE1
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHU12

Всички документи, издавани във връзка с проверки за установяване на публични държавни вземания се изготвят и подписват електронно от органа, определен да извърши проверката, и се предоставят на лицата чрез комуникация в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 2020 (ИСУН-2020).


Съобщаването на индивидуални административни актове, издадени в рамките на тези производства, се извършва чрез съобщение (комуникация) в ИСУН до съответния кандидат или бенефициент, като към съобщението е прикачен съответния акт. В случай че съобщение, изпратено чрез ИСУН, не бъде получено в 7-дневен срок от представителя на дружеството, документът, който се връчва, се изпраща до адреса за кореспонденция на лицето с обратна разписка. След получаване на обратната разписка и в случай, че документът не е получен, в тази рубрика се публикува съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК за срок от 7 дни, след изтичането на който съобщението, както и документите, за които то се отнася, се смятат за връчени.

Зареждане ...